MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitalny

Tytuł:

MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitalny

Strona projektu:

http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/

Obszar tematyczny:

Ekonomia Społeczna

Instytucja kontraktująca:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Program: 

Projekt „MOWES2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społeczne

Lider projektu:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Partnerzy projektu:

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Spółdzielnia Socjalna OPOKA.

Partnerstwo w marcu 2016 r. otrzymało akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj. status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Status ten przyznawany był w oparciu o rekomendację Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usługi działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektu

1.02.2020-31.01.2023

Cel projektu:

Celem projektu MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – KOM jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej. w subregionie KOM w okresie 1.02.2020-31.01.2023.

Projekt skierowany do:

 1. Mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. m. Kraków, powiat krakowski, powiat bocheński, powiat miechowski, powiat myślenicki, powiat proszowicki, powiat wielicki zainteresowanych założeniem, prowadzeniem lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwie społecznym,
 2. Podmiotów ekonomii społecznej, w tym NGO, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, podmiotów reintegracji, przedsiębiorstw społecznych z terenu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego,
 3. Samorządów, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz przedsiębiorców z terenu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Dzi­ała­nia:

W ramach pro­jek­tów wspar­ciem obe­j­mu­je­my:

 • w zakre­sie usług ani­macji lokalnej:
  • społecznoś­ci lokalne,
  • jed­nos­t­ki samorzą­du tery­to­ri­al­nego,
  • insty­tuc­je rynku pra­cy oraz pomo­cy i inte­gracji społecznej,
  • przed­siębior­ców,
  • pod­mio­ty ekonomii społecznej;
 • w zakre­sie usług roz­wo­ju ekonomii społecznej:
  • oso­by fizy­czne zain­tere­sowane założe­niem i/lub prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci i/lub pracą w przed­siębiorstwie społecznym,
  • pod­mio­ty zain­tere­sowane założe­niem i/lub prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci w formie przed­siębiorstwa społecznego,
  • przed­siębiorstwa społeczne;
 • w zakre­sie usług wspar­cia ist­nieją­cych pod­miotów ekonomii społecznej:
  • pod­mio­ty ekonomii społecznej.

 

Kontakt:

W ramach pro­jek­tu przy FRDL MIS­T­iA dzi­ała Punkt Coworkingu Społecznego  przestrzeń i wspólne miejsce do pra­cy dla osób:

 • z Krakowskiego Obszaru Met­ro­pol­i­tal­nego,
 • zain­tere­sowanych dzi­ałal­noś­cią w sferze ekonomii społecznej (planu­ją­cych m.in.: powołanie przed­siębiorstwa społecznego, w tym spółdziel­ni soc­jal­nej).

Punkt Coworkingu Społecznego

telefon 669 326 003

email: mowes@mistia.org.pl

ul. Szlak 65 (sala na parterze), 31-153 Kraków

 

Dorad­cy dostęp­ni w ramach projektu MOWES 2 KOM:

 1. Dorad­ca w Punkcie Coworkingu Społecznego – dostęp­ny w godz­i­nach 8:00–16:00, tel. 669 326 003
 2. Dorad­cy Kluc­zowi — dostęp­ni w godz­i­nach 08.00–16.00, tel. 726 323 004
 3. Dorad­cy Biz­ne­sowi — dostęp­ni w godz­i­nach 08.00–16.00, tel. 726 323 002
 4. Animator – dostępny w godzinach 8:00–16:00 

 

W razie problemów lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Zależy nam na utrzymaniu wysokich standardów i konstruktywnej opinii dotyczącej naszych działań.

 

Zachęcamy do zapoznania się z listą Przedsiębiorstw społecznych na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego!