Lepszy start

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji kluczowych przez 65 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 52 uczniów i 6 nauczycieli poprzez udział w stażach zawodowych do końca sierpnia 2018 r.

Projekt „Lepszy start” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Powiatem Kolneńskim z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno (zwanym w dalszej części „Partnerem”) w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych przez 65 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 52 uczniów i 6 nauczycieli poprzez udział w stażach zawodowych do końca sierpnia 2018 r.

Każdy z Uczestników Projektu otrzyma: stypendium stażowe, opiekę opiekuna stażu, bezpłatne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, wyprawkę na staż (ubrania ochronne, narzędzia, materiały, niezbędne wyposażenie, materiały dydaktyczne) oraz w przypadku realizacji staży zawodowych poza powiatem kolneńskim w znacznej odległości od miejsca zamieszkania również pokrycie kosztów dojazdu do pracodawców, zakwaterowanie i wyżywieniew trakcie stażu, opiekę opiekuna poza godzinami realizacji stażu.

Nauczyciele natomiast będą mieli szansę na podniesienie kompetencji zawodowych, dostosowanie wiedzy i umiejętności do standardów panujących w realnych warunkach pracy poprzez udział w stażach zawodowych w dużych, nowoczesnych firmach na terenie kraju.

Ponadto w ramach realizacji projektu zostanie utworzony Ośrodka Szkolenia Kierowców w zakresie kategorii T – ciągniki wraz z maszynami towarzyszącymi.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Okres realizacji: od 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

Miejsce realizacji: Zespół Szkół w Kolnie.

Kto może wziąć udział w projekcie: Uczestnikami projektu mogą byćUczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, klas I-IV Technikum – zawód Technik Mechanik i Technik Rolnik oraz nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych.

Informacje o projekcie i zasady rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

  • biurze projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84,
    e-mail:frdl-pc@frdl.bialystok.plfrdl.bialystok.pl.
  • biurze Realizatora: Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, ul .Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno, tel. 86 278 27 02, faks 86 278 25 69, e-mail: zstkolno@wp.plzstkolno.pl.

REKRUTACJA

Rozpoczęliśmy rekrutację do udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się dostępną poniżej dokumentacja rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie- pobierz

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą informowane o tym fakcie osobiście, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w szkole oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach internetowych Lidera i Realizatora projektu.

 

Zapytania ofertowe

Zapytanie na zakup wraz z dostawą wiertarko-frezarki i tokarki dla Zespołu Szkół Techniczych w Kolnie - 26.07.2019

zapytanie i formularz- pobierz

Zapytanie na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych mebli dla Zespołu Szkół Techniczych w Kolnie - 26.07.2019

zapytanie i formularz- pobierz

Rozeznanie rynku- na usługi przewóz uczniów i ich opiekunów- 18.06.2018

zapytanie i formularz- pobierz

Rozeznanie rynku - na usługi noclegowe dla uczniów i ich opiekunów - 08.06.2018

zapytanie oraz formularz - pobierz

Rozeznanie rynku- na usługi gastronomiczne dla uczniów oraz ich opiekunów - 08.06.2018

zapytanie oraz formularz - pobierz

 

Rozeznanie rynku – na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy rolniczej o ładowności 7 t dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie – pobierz

załącznik 1- formularz ofertowy – pobierz

załacznik 2- wzór umowy- pobierz

Protokół wyboru-pobierz