Kluczowe umiejętności - praktyczne możliwości

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych przez 66 uczniów ZST w Kolnie poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczo-wyrównawczych i kołach zainteresowań oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 52 uczniów i 12 nauczycieli poprzez udział w stażach zawodowych i 24 nauczycieli w szkoleniach zawodowych do końca sierpnia 2022 r.

Projekt „Kluczowe umiejętności - praktyczne możliwości" realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa oraz Powiatem Kolneńskim z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

Realizatorem projektu w imieniu Partnera jest: Zespół Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie

Wartość projektu – 994 087,70 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 943 939,70 zł 

Nr umowy: RPPD.03.03.01-20-0231/19

 

Formy wsparcia:

 1. Doposażenie pracowni: elektrycznej, mechanicznej, ekonomicznej,
 2. Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli,
 3. Szkolenia dla nauczycieli :
 1. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
 2. Metody aktywizujące uczniów

 4. Szkolenia zawodowe:

 1. Obsługa kombajnu zbożowego i sieczkarni polowej
 2. Inseminacji bydła
 3. Konfekcjonowania surowców rolniczych i przygotowania do sprzedaży
 4. Obsługa wózka widłowego
 5. Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC
 6. Kursy spawania - wszystkie metody - MAG, MIG, TIG, gazowe, elektroda (do wyboru)

 5. Zajęcia dodatkowe dla uczniów, tj.:

 1. Zajęcia dodatkowe z matematyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów matematycznych kompetencji kluczowych),
 2. Szkolenie - projektowanie CAD/CAM/CNC
 3. Szkolenie ECDL BASE
 4. Szkolenie - Grafika komputerowa
 5. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
 6. Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego
 7. Zajęcia dodatkowe z biologii
 8. Zajęcia dodatkowe z fizyki
 9. Zajęcia dodatkowe z matematyki
 10. Kała zainteresowań z mechaniki, ekonomii i rolnictwa

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 31.08.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

nformacje o projekcie i zasadach rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

 • Biurze Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail:frdl-pc@frdl.bialystok.pl; www.frdl.bialystok.pl
 • Biurze Realizatora: Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, tel. 86 278 27 02, zstkolno@wp.pl, www.zstkolno.pl

REKRUTACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE !!!

Zapytanie ofertowe na na dostawę monitora interaktywnego wraz z komputerem sterującym do pracowni matematycznej do Zespołu Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie - pobierz

formularz ofertowy - załącznik nr 1 - pobierz

oświadczenie - załącznik nr 2 - pobierz

wzór umowy - załącznik nr 3 - pobierz