„INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min.4K) i 15 nauczycieli/nauczycielek (8K) Technikum Programistyczne Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 U i 2 N do końca września 2022r.

 

Projekt „INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II” o nr RPPD.03.03.01-20-0228/19 realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (Lider projektu) oraz Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju (Partner projektu) z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Jerzego Bromboszcza 9, 16-020 Czarna Białostocka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Realizatorem projektu w imieniu Partnera jest: Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok.

 

Wartość projektu – 2 553 638,10 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 425 956,10 zł 

Nr umowy: RPPD.03.03.01-20-0228/19

 

Formy wsparcia w ramach projektu:

 1. Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli,
 2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów, tj.:
 1. Zajęcia dodatkowe z matematyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów matematycznych kompetencji kluczowych),
 2. Zajęcia dodatkowe z grafiki komputerowej
 3. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów językowych kompetencji kluczowych),
 4. Zajęcia dodatkowe z informatyki,
 5. Zajęcia dodatkowe z programowania,
 6. Koło – Programistyczne,
 7. Biała i zielona szkoła – szkolenie wyjazdowe,
 8. Kurs zarządzanie projektami
 9. Zajęcia z matematyki wyrównujące szansze edukacyjne
 10. Zajęcia z programowania wyrównujące szanse edukacyjne
 11. Zajęcia z języka angielskiego wyrównujące szanse edukacyjne
 12. Zajęcia z języka polskiego wyrównujące szanse edukacyjne

 

 1. Działania w projekcie przewidziane dla nauczycieli:
 1. Szkolenia Rad Pedagogicznych, planowana tematy

  -Korzystanie z narzędzi TIK ukierunkowane na kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezp. w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

  - Twórcze myślenie jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów.

  -Aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

  -Jak rozwijać potencjał ucznia wykorzystując kompetencje coachingowe nauczyciela?

  2. Szkolenia zewnętrzne.

  - Programowanie zwinne

Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie tematyczne

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 30.09.2022 r.

Informacje o projekcie i zasadach rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

 • Biurze Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail:frdl-pc@frdl.bialystok.pl; www.frdl.bialystok.pl
 • Biurze Realizatora: Technikum Programistyczne Info Tech z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok

REKRUTACJA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa 75 sztuk Raspberry Pi wraz z dodatkami orz futerałem do Technikum Programistycznego Info Tech w Białymstoku

Zapytanie ofertowe- pobierz

załącznik nr 1- formularz ofertowy- pobierz

załącznik nr 2- wzór oświdczenia - pobierz

załącznik nr 3- wzór umowy - pobierz