GMINNE FORUM EDUKACJI FINANSOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

Projekt "Gminne forum edukacji finansowej w Gminie Nowogród Bobrzański" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich wdrażany był w okresie od 1 grudnia 2009r do 30 czerwca 2010r

Wsparcie otrzymało w nim 30 przedstawicieli dwóch grup docelowych: mieszkańców oraz podmiotów działających na terenie gminy. Mieszkańcy z terenu gminy uczyli się języka angielskiego w stopniu podstawowym podczas 80-godzinnego kursu. Przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna wykazała osiągnięcie zaplanowanych rezultatów na poziomie ponad 100%.

Projekt "Gminne forum edukacji finansowej w Gminie Nowogród Bobrzański" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich wdrażany był w okresie od 1 grudnia 2009r do 30 czerwca 2010r

Wsparcie otrzymało w nim 30 przedstawicieli dwóch grup docelowych: mieszkańców oraz podmiotów działających na terenie gminy. Mieszkańcy z terenu gminy uczyli się języka angielskiego w stopniu podstawowym podczas 80-godzinnego kursu. Przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna wykazała osiągnięcie zaplanowanych rezultatów na poziomie ponad 100%.
Teraz większość absolwentów kursu zrozumie podstawowe zwroty dotyczące siebie, rodziny, pracy, finansów. Nie będą mieli też problemów ze zrozumieniem prostych rozmów telefonicznych,ogłoszeń np. na dworcu, lotnisku itp. łatwiej będzie im porozumieć się w banku czy na poczcie. Potrafią również przeczytać ze zrozumieniem proste teksty ogólne, podstawowe dokumenty typu rozklad jazdy, ogłoszenia, reklamy, listy i instrukcje co zapisano w raportach z obserwacji i w dzienniku zajęć.
Mieszkańcy gminy poszerzyli swój poziom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansami domowymi. Warsztaty w przyjaznej i wesołej atmosferze pozwoliły szybko i sprawnie przyswoić trudną wiedzę z zakresu instrumentów finansowych wspomagających realizację celów finansowych rodziny, zarządzanie długiem a także pomnażanie swoich oszczędności. Trener-bankowiec wprowadził grupę w tajniki negocjacji i podpisywania umów w banku. 
Ankiety pokazały, że nastąpiła znaczna poprawa świadomości wagi ciągłego dokształcania się a także dostępności funduszy unijnych.
Druga grupa podniosła poziom wiedzy i umiejętności z zakresu budżetowania projektów partnerskich w ramach PO KL, przygotowania budżetów do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz planowania i realizacji finansów organizacji pozarządowych.
Powołano gminne forum edukacji finansowej, które przyjęło statut i wyłoniło Zarząd.
Uczestnicy forum poszerzyli również swoją wiedzę na temat możliwości współpracy sektora finansów publicznych z organizacjami pozarządowymi, jakie daje znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmioty uczestniczące w pracach forum opracowały 3 fiszki projektowe do PO KL oraz 2 projekty do programu operacyjnego Brandenburgia - Polska Województwo Lubuskie. W ten sposób przekroczono wskaźnik rezultatu wyznaczony dla tej grupy.
Wartością dodaną projektu było poznanie się podmiotów działających na terenie gminy na rzecz rozwoju edukacji. Sprawna realizacja projektu była możliwa przy dużym zaangażowaniu władz gminy.
Na potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

Uroczyste zakończenie realizacji projektu

 18 czerwca 2010 r. w Urzędzie Gminy Nowogród Bobrzański odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu Gminne Forum Edukacji Finansowej w gminie Nowogród Bobrzański współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W obecności przedstawicieli władz gminy Nowogród Bobrzański a mianowicie Zastępcy Burmistrza Mirosława Walencika oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Majdańskiego, wszyscy uczestnicy projektu (30 osób) otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie projektu. 
Podczas spotkanie podsumowano realizację projektu oraz uczestnicy przedstawili swoje projekty, które były efektem pracy na zajęciach. 
Serdeczne podziękowania składamy Panu Grzegorzowi Jankowskiemu Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiemu, za użyczenie pomieszczeń urzędu na potrzeby realizacji projektu.


Rekrutacja do projektu zakończona

W dniu 14.01.2010 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze odbyła się rekrutacja uczestników projektu "Gminne forum edukacji finansowej w gminie Nowogród Bobrzański". 
Komisja rekrutacyjna w składzie koordynator, asystent koordynatora oraz asystent ds. rekrutacji w gminie Nowogród Bobrzański po wnikliwej analizie formularzy zgłoszeniowych jakie wypłynęły od zainteresowanych projektem, zgodnie z wytycznymi we wniosku wyłonili uczestników projektu tj. osoby fizyczne oraz osoby reprezentujące jakąś instytucją, firmę lub organizację. Łącznie zakwalifikowało się 30 osób, po 15 osób w każdej grupie.
Zajęcia w ramach projektu ruszają już w tym miesiącu.

Gminne Forum Edukacji Finansowej w Gminie Nowogród Bobrzański

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie "Gminne Forum Edukacji Finansowej w Gminie Nowogród Bobrzański" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Idea projektu powstała przy współpracy z władzami gminy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców. W Forum uczestniczyć będą przedstawiciele jednostek samorządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Celem Forum jest wypracowanie płaszczyzny współpracy trzech sektorów: publicznego, biznesu i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju edukacji finansowej. Projekt skierowany jest do mieszkańców (osób fizycznych) oraz podmiotów (np. koło gospodyń wiejskich, zespół taneczny, stowarzyszenie przyjaciół zwierząt, klub ekologiczny). Mieszkańcy Gminy Nowogród Bobrzański poprzez udział w projekcie będą mogli podnieść poziom wiedzy w zakresie języka angielskiego oraz edukacji finansowej, natomiast podmioty otrzymywać będą wsparcie w postaci nieodpłatnych szkoleń z zakresu różnych źródeł zewnętrznego finansowania w tym m.in.:

- funduszy europejskich,
- środków fundacji krajowych i zagranicznych, 
- kredytowania i innych usług bankowych. 
Ponadto planowana jest pomoc doradcza służąca przygotowaniu konkretnych projektów na rzecz rozwoju gminy i podmiotów w niej działających. Członkowie Forum wybiorą spośród siebie Zarząd, który będzie miał wpływ na tematykę poruszaną podczas szkoleń i warsztatów.
Prosimy o wypełnienie odpowiedniego załączonego formularza zgłoszeniowego i złożenie go u Pana Pawła Wawryka w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim w terminie do 28 grudnia br. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona liczy się kolejność zgłoszeń. Maksymalnie z jednego podmiotu zapraszamy 3 osoby.


Mieszkańcy Iłowy, Nowogrodu Bobrzańskiego i Żagania chętni do nauki - realizacja gminnych forum edukacji finansowej

Badania przeprowadzone w latach 2007 - 2009 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze wykazały duże zainteresowanie podnoszeniem własnych kwalifikacji i umiejętności mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z zakresu budżetowania projektów. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gmin Iłowa, Nowogród Bobrzański i Żagań, Nasza Fundacja złożyła projekty w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, pod tytułem Gminne forum edukacji finansowej dla każdej z wyżej wymienionych gmin. 

Niskie budżety wielu obszarów wiejskich nie pozwalają na organizowanie odpłatnych szkoleń z zakresu edukacji finansowej czy języków obcych. Dzięki projektowi zwiększeniu ulegnie poziom umiejętności poruszania się po rynku finansowym, poziom wiedzy z zakresu budżetowania projektów wpływających na rozwój wsi i małych miasteczek oraz znajomość języka angielskiego. Ponadto, rezultatem bardzo ważnym z punktu widzenia samych uczestników projektu będzie wzrost integracji społecznej, a także współpraca zamiast konkurowania w przyszłości. 

Wnioski na realizację wszystkich projektów zostały rozpatrzone pozytywnie. W związku z tym realizacja projektu w rozpocznie się w październiku 2009 r. zaś zakończy się w kwietniu 2010 r. Po zakończeniu realizacji projektów wzrośnie poziom edukacji uczestników szkolenia z zaplanowanych zakresów i zwiększą się ich szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.