GMINNE FORUM EDUKACJI FINANSOWEJ W GMINIE ŻAGAŃ

Projekt "Gminne forum edukacji finansowej w gminie Żagań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich realizowano w okresie od 2 listopada 2009r do 30 czerwca 2010r

Wsparcie otrzymało w nim 30 przedstawicieli dwóch grup docelowych: mieszkańców oraz podmiotów działających na terenie gminy.

Projekt "Gminne forum edukacji finansowej w gminie Żagań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich realizowano w okresie od 2 listopada 2009r do 30 czerwca 2010r

Wsparcie otrzymało w nim 30 przedstawicieli dwóch grup docelowych: mieszkańców oraz podmiotów działających na terenie gminy.
Pierwsza grupa uczyła się języka angielskiego podczas 96-godzinnego kursu opanowując ten język w stopniu podstawowym. Zastosowane narzędzia eklektyczne polegające na łączeniu metod tradycyjnych z innowacyjnymi, w trakcie których wykorzystano sprzęt IT, sms-y, e-maile, rozmowy telefoniczne. Przeprowadzona ewaluacja wykazała osiągnięcie zaplanowanych rezultatów z tego zakresu na poziomie ponad 100%. Uczestnicy potrafią czytać, mówić, wypełniać proste formularze, a nawet prowadzić dialogi w nowo poznanym języku.
Mieszkańcy gminy poszerzyli również swój poziom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansami domowymi. Szkoleniowe rodziny zaplanowały roczny budżet domowy cele finansowe rodziny, narzędzia i fazy ich realizacji. Nauczyły się również sporządzać kalendarz spłaty zadłużenia, przy wykorzystaniu różnych finansowych instrumentów bankowych. Poznano tajniki prowadzenia negocjacji w banku nie tylko w celu pozyskania kredytów, ale również pomnażania oszczędności. 
Nastapiła znaczna poprawa świadomości wagi ciągłego dokształcania się a także dostępności funduszy unijnych. W oddniesieniu do tego zadania osiągnięto w pełni wszystkie zaplanowane produkty i rezultaty co wykazały ankiety ewaluacyjne przeprowadzone 3-krotnie.
Druga grupa podniosła poziom wiedzy i umiejętności z zakresu budżetowania projektów partnerskich w ramach PO KL, przygotowania budżetów do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz planowania i realizacji finansów organizacji pozarządowych.
Powołano gminne forum edukacji finansowej, które przyjęło statut i wyłoniło Zarząd.

Uczestnicy forum zajmowali się między innymi:

  • opracowaniem statutu i wyborem zarządu,
  • przeglądem lokalnych i regionalnym dokumentów strategicznych,
  • planowaniem inicjatyw lokalnych,
  • podnoszeniem poziomu wiedzy z zakresu wspierania rozwoju edukacji, zasobów ludzkich, współpracy międzynarodowej, przedsiębiorczości,
  • podnoszeniem poziomu umiejętności z zakresu przygotowania projektów na rzecz społeczności lokalnych,
  • planowania inicjatyw lokalnych i ich budżetowania.

Podmioty uczestniczące w pracach forum opracowały i złożyły 5 projektów z PO KL oraz 1 projekt z programu operacyjnego Brandenburgia - Polska Województwo Lubuskie. W ten sposób przekroczono wskaźnik rezultatu wyznaczony dla tej grupy.

Wartością dodaną projektu było poznanie się podmiotów działających na terenie gminy na rzecz rozwoju edukacji. Wzorowa realizacja projektu była możliwa przy dużym zaangażowaniu władz gminy. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

Uroczyste zakończenie realizacji projektu

8 czerwca 2010 r. w sali narad Urzędu Gminy Żagań odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu Gminne Forum Edukacji Finansowej w gminie Żagań współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W obecności przedstawicieli władz gminy Żagań a mianowicie Sekretarz Danuty Michalak oraz Przewodniczącej Komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych oraz bezpieczeństwa publicznego Elżbiety Kłonieckiej, wszyscy uczestnicy projektu (30 osób) otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie projektu. 

Na uroczystym spotkaniu, które poprowadziła i podsumowała koordynator projektu Małgorzata Rulińska obecne były także Zastępca Dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze Iwona Szablewska oraz asystent koordynatora projektu Dominika Getman. W licznym gronie, przy słodkim poczęstunku zespół projektu, wykładowcy oraz uczestnicy mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz wiedzą zdobytą poprzez uczestnictwo w projekcie. Serdeczne podziękowania składamy Panu Tomaszowi Niesłuchowskiemu Wójtowi Gminy Żagań, za użyczenie pomieszczeń urzędu oraz pomoc w sprawnej realizacji projektu. 

Rekrutacja uczestników projektu
W dniu 20 listopada br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze odbyła się rekrutacja uczestników projektu "Gminne forum edukacji finansowej w Żagań"". Komisja rekrutacyjna w składzie koordynator, asystent koordynatora oraz asystent ds. rekrutacji w gminie Żagań po wnikliwej analizie formularzy zgłoszeniowych jakie wypłynęły od zainteresowanych projektem, zgodnie z wytycznymi we wniosku wyłonili uczestników projektu tj. osoby fizyczne oraz osoby reprezentujące jakąś instytucją, firmę lub organizację czyli m.in. przedstawicieli rad sołeckich czy szkół.

Mieszkańcy gminy Żagań zakwalifikowani do projektu 30 listopada w Urzędzie Gminy Żagań napisali test sprawdzający umiejętności z języka angielskiego. Zajęcia ruszają już w tym miesiącu.

 Rozpoczynamy projekt 9.5.

W Gminie Żagań oraz Gminie Iłowa rusza projekt pt. "

Gminne forum edukacji finansowej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze. Projekt dotyczy IX Priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Skierowany jest do mieszkańców oraz podmiotów. Mieszkańcy poprzez udział w projekcie będą mogli podnieść poziom wiedzy w zakresie języka angielskiego oraz edukacji finansowej, natomiast podmioty zdobędą m.in. umiejętności planowania i realizacji budżetów organizacji pozarządowych. Realizacja projektu potrwa do 31.05.2010r.

Mieszkańcy Iłowy, Nowogrodu Bobrzańskiego i Żagania chętni do nauki - realizacja gminnych forum edukacji finansowej 

Badania przeprowadzone w latach 2007 - 2009 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze wykazały duże zainteresowanie podnoszeniem własnych kwalifikacji i umiejętności mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z zakresu budżetowania projektów. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gmin Iłowa, Nowogród Bobrzański i Żagań, Nasza Fundacja złożyła projekty w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, pod tytułem Gminne forum edukacji finansowej dla każdej z wyżej wymienionych gmin. 


Niskie budżety wielu obszarów wiejskich nie pozwalają na organizowanie odpłatnych szkoleń z zakresu edukacji finansowej czy języków obcych. Dzięki projektowi zwiększeniu ulegnie poziom umiejętności poruszania się po rynku finansowym, poziom wiedzy z zakresu budżetowania projektów wpływających na rozwój wsi i małych miasteczek oraz znajomość języka angielskiego. Ponadto, rezultatem bardzo ważnym z punktu widzenia samych uczestników projektu będzie wzrost integracji społecznej, a także współpraca zamiast konkurowania w przyszłości. 

Wnioski na realizację wszystkich projektów zostały rozpatrzone pozytywnie. W związku z tym realizacja projektu w rozpocznie się w październiku 2009 r. zaś zakończy się w kwietniu 2010 r. Po zakończeniu realizacji projektów wzrośnie poziom edukacji uczestników szkolenia z zaplanowanych zakresów i zwiększą się ich szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.