GMINNE FORUM EDUKACJI FINANSOWEJ W GMINIE IŁOWA

W okresie od 2 listopada 2009r do 30 czerwca 2010r realizowano projekt "Gminne forum edukacji finansowej w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W okresie od 2 listopada 2009r do 30 czerwca 2010r realizowano projekt "Gminne forum edukacji finansowej w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
W projekcie wsparcie otrzymało 30 przedstawicieli dwóch grup docelowych: mieszkańców oraz podmiotów działających na terenie gminy.
Pierwsza grupa nauczyła się języka angielskiego w stopniu podstawowym. Zastosowane narzędzia ewaluacji wykazały osiągnięcie zaplanowanych rezultatów z tego zakresu na poziomie ponad 100%. Uczestnicy potrafią czytać, rozmawiać, wypełniać proste formularze, a nawet śpiewać w nowo poznanym języku.
Ta sama grupa uczyła się zarządzać finansami domowymi. Stworzone na potrzeby warsztatów rodziny zaplanowały cele finansowe, narzędzia i fazy ich realizacji. Nauczyły się również sporządzać kalendarz spłaty zadłużenia, a w przypadku nadwyżek budżetowych umiejętnie je pomnażać. W oddniesieniu do tego zadania również osiągnięto w pełni wszystkie zaplanowane produkty i rezultaty.
Druga grupa podniosła poziom wiedzy i umiejętności z zakresu budżetowania projektów partnerskich oraz planowania i realizacji finansów organizacji pozarządowych. Powołano gminne forum edukacji finansowej, które przyjęło statut i wyłoniło Zarząd.
Podmioty uczestniczące w pracach forum opracowały i złożyły 3 projekty z PO KL oraz 1 projekt z programu operacyjnego Brandenburgia - Polska Województwo Lubuskie a także projekt do programu Fundacji Wspomagania Wsi "Pożyteczne wakacje".
Dwa z ostatnio wymienionych uzyskały dofinansowanie już w okresie realizacji projektu. Pozostałe pozytywnie przeszły weryfikację formalną.
W ten sposób przekroczono wskaźnik rezultatu wyznaczony dla tej grupy.
Wartością dodaną projektu było poznanie się podmiotów działających na terenie gminy na rzecz rozwoju edukacji. Tak sprawna realizacja projektu była możliwa przy dużym zaangażowaniu wladz gminy i jednostek podległych, w tym w szczególności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.


 Uroczyste zakończenie projektu

24 czerwca 2010 r. w Ośrodku Kultury w Iłowej odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu Gminne Forum Edukacji Finansowej w Iłowa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W obecności Burmistrza Adama Gliniaka wszyscy uczestnicy projektu (30 osób) otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie projektu. 
W licznym gronie, przy poczęstunku zespół projektu, wykładowcy oraz uczestnicy mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz przedstawić przygotowane projekty, które były głównymi rezultatami projektu. 
Serdeczne podziękowania składamy Panu Adamowi Gliniakowi Burmistrzowi Iłowej, za użyczenie pomieszczeń Ośrodka Kultury na potrzeby realizacji projektu.

Rekrutacja uczestników

 W dniu 20 listopada br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze odbyła się rekrutacja uczestników projektu "Gminne forum edukacji finansowej w Iłowie". Komisja rekrutacyjna w składzie koordynator, asystent koordynatora oraz asystent ds. rekrutacji w gminie Iłowa po wnikliwej analizie formularzy zgłoszeniowych jakie wypłynęły od zainteresowanych projektem, zgodnie z wytycznymi we wniosku wyłonili uczestników projektu tj. osoby fizyczne oraz osoby reprezentujące jakąś instytucją, firmę lub organizację czyli m.in. przedstawicieli rad sołeckich czy szkół. 

Mieszkańcy gminy Iłowa zakwalifikowani do projektu 26 listopada w Gminnym centrum Kultury i Sportu w Iłowej napisali test sprawdzający umiejętności z języka angielskiego. Zajęcia ruszają już w tym miesiącu.

 Rozpoczynamy projekt 9.5.

W Gminie Żagań oraz Gminie Iłowa rusza projekt pt. "Gminne forum edukacji finansowej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze. Projekt dotyczy IX Priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Skierowany jest do mieszkańców oraz podmiotów. Mieszkańcy poprzez udział w projekcie będą mogli podnieść poziom wiedzy w zakresie języka angielskiego oraz edukacji finansowej, natomiast podmioty zdobędą m.in. umiejętności planowania i realizacji budżetów organizacji pozarządowych.
Realizacja projektu potrwa do 31.05.2010r.

Mieszkańcy Iłowy, Nowogrodu Bobrzańskiego i Żagania chętni do nauki - realizacja gminnych forum edukacji finansowej

Badania przeprowadzone w latach 2007 - 2009 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze wykazały duże zainteresowanie podnoszeniem własnych kwalifikacji i umiejętności mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z zakresu budżetowania projektów. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gmin Iłowa, Nowogród Bobrzański i Żagań, Nasza Fundacja złożyła projekty w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, pod tytułem Gminne forum edukacji finansowej dla każdej z wyżej wymienionych gmin. 

Niskie budżety wielu obszarów wiejskich nie pozwalają na organizowanie odpłatnych szkoleń z zakresu edukacji finansowej czy języków obcych. Dzięki projektowi zwiększeniu ulegnie poziom umiejętności poruszania się po rynku finansowym, poziom wiedzy z zakresu budżetowania projektów wpływających na rozwój wsi i małych miasteczek oraz znajomość języka angielskiego. Ponadto, rezultatem bardzo ważnym z punktu widzenia samych uczestników projektu będzie wzrost integracji społecznej, a także współpraca zamiast konkurowania w przyszłości. 

Wnioski na realizację wszystkich projektów zostały rozpatrzone pozytywnie. W związku z tym realizacja projektu w rozpocznie się w październiku 2009 r. zaś zakończy się w kwietniu 2010 r. Po zakończeniu realizacji projektów wzrośnie poziom edukacji uczestników szkolenia z zaplanowanych zakresów i zwiększą się ich szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.