Gmina Skąpe inicjatorem projektów

Bogate Skąpe - Gmina Skąpe inicjatorem projektów 

Projekt pod nazwą Gmina Skąpe inicjatorem projektów to koncept opracowany przez Fundację specjalnie dla wybranej konkretnie gminy. Dzięki temu mógł on być rzetelnie przygotowany pod kątem potrzeb mieszkańców Skąpego i okolic. 
W ramach projektu zrealizowany został cykl szkoleń, które odbyły się w okresie od grudnia 2008r do marca 2009 roku. Szkolenia skierowane były do animatorów życia społecznego obszarów Gminy Skąpe, a szczególnie do sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, radnych oraz mieszkańców aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności, takich jak członkinie kół gospodyń wiejskich, strażaków ochotniczej straży pożarnej, nauczyciele czy lokalne autorytety. 

Bogate Skąpe - Gmina Skąpe inicjatorem projektów 

Projekt pod nazwą Gmina Skąpe inicjatorem projektów to koncept opracowany przez Fundację specjalnie dla wybranej konkretnie gminy. Dzięki temu mógł on być rzetelnie przygotowany pod kątem potrzeb mieszkańców Skąpego i okolic. 
W ramach projektu zrealizowany został cykl szkoleń, które odbyły się w okresie od grudnia 2008r do marca 2009 roku. Szkolenia skierowane były do animatorów życia społecznego obszarów Gminy Skąpe, a szczególnie do sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, radnych oraz mieszkańców aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności, takich jak członkinie kół gospodyń wiejskich, strażaków ochotniczej straży pożarnej, nauczyciele czy lokalne autorytety. 
Celem projektu był rozwój inicjatyw społecznych podejmowanych na terenie Gminy Skąpe, które służyłyby aktywizacji bezrobotnych. Dzięki szeregowi szkoleń, ich uczestnicy zyskali podstawową wiedzę z zakresu pozyskiwania środków na realizację pomysłów ze źródeł zewnętrznych, między innymi z Unii Europejskiej, a także dowiedzieli się w jaki sposób budować stabilne więzi między mieszkańcami gminy na płaszczyźnie wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń. Szczegółowy program spotkań obejmował zajęcia poruszające tematykę poznawania samego siebie, miejsca i roli w grupie oraz skutecznego komunikowania się w grupie. Uczestnicy dowiedzieli się jak organizować i mobilizować społeczność lokalną do działania, a także jak wykorzystać w tym celu Internet. 
Rezultaty projektu były wprost proporcjonalne do jego założeń. Kursanci Gminy Skąpe stali się bogatsi w wiedzę i zdolności, które ułatwiają wykonywanie zadań sołtysa oraz przyczynili się do powstania dużej ilości działań społecznych, takich jak pomysły na nowe miejsca pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich czy pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów. 
Zdobyte umiejętności przyczyniły się do powstania inicjatyw lokalnych na obszarze wsi Darnawa, Łąkie, Rokitnica, Kalinowo oraz wsi Ołobok, z której projekt został już zakończony. Projekty przewidywały przede wszystkim organizację czasu dla najmłodszych. Dzieci mogły uczestniczyć w licznych grach, konkursach, zabawach, wycieczkach, pracach plastycznych, a nawet społecznych. Mogły przyczynić się do uczynienia swoich miejsc zamieszkania piękniejszymi poprzez wykonywanie tablic informacyjnych, obsadzanie klombów i skalniaków kwiatami, pielęgnację drzewek czy malowanie ławek. 
Jeden z projektów pod nazwą Koło Gospodyń Wiejskich inicjatorem edukacji muzycznej młodzieży Gminy Skąpe został nawet zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Jak widać z rezultatów i ilości podjętych działań, dzięki realizacji całego projektu mieszkańcy Gminy Skąpe są teraz dużo bogatsi - bogatsi w wiedzę, umiejętności, lepsze relacje między sobą, a także… o kilka kwiatów i drzewek.
 

Prezentacja projektu na sesji Rady Gminy Skąpe

 W dniu 28 listopada 2008 r. na sesji Rady Gminy Skąpe pani Elżbieta Roland - kierownik projektu zaprezentowała radnym, sołtysom oraz innym liderom wiejskim projekt Gmina Skąpe inicjatorem projektu. W wyniku realizacji projektu przeszkolonych zostanie 34 osób zaangażowanych w działania na rzecz wsi. Uczestnicy zajęć nauczą się m.in. tworzyć projekty z różnych źródeł wsparcia. Pierwsze zajęcia zostaną uruchomione już w grudniu br. 

Wspieramy lubuskie gminy 
Nasz projekt Gmina Skąpe inicjatorem projektów zajął 1 miejsce na liście rankingowej / 82 pkt/, w ramach Priorytetu VI, Podziałanie 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt będzie realizowany od 1 października 2008 do 31 marca 2009 r.

CEL I ADRESACI PROJEKTU
Bezpośrednim celem projektu jest wzrost ilości inicjatyw podejmowanych na terenie gminy Skąpe, służących aktywizacji bezrobotnych. Wsparcie w ramach projektu jest przeznaczone dla 15 sołtysów i jednego przewodniczącego osiedla, 18 przedstawicieli Rad Sołeckich, działających na terenie gminy Skąpe. 

PLAN DZIAŁAŃ

Rekrutacja i promocja
Pierwszym działaniem projektu będzie rekrutacja ostatecznych odbiorców tego projektu (uczestników szkoleń) oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych projektu.

Realizacja szkoleń
W projekcie założono realizację 42 godzinnych szkoleń dla 2 grup 17-osobowych, w podziale na 7 sześciogodzinnych sesji tematycznych.
Program zajęć (oparty na projekcie "Sołtyski i liderki wiejskie…", po wprowadzeniu modyfikacji wynikających z sugestii uczestników projektu): np.

1. Efektywna komunikacja, budowanie zespołu; skuteczne reprezentowanie interesów społeczności wiejskiej,
2. Identyfikacja zasobów, problemów i potrzeb lokalnych,
3. Mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania; budowanie partnerstwa lokalnego.

Zaplanowano sesje 1-dniowe ( 2 sesje na m-c) by nie stanowiły dużego obciążenia czasowego i nie uniemożliwiały uczestnikom realizację bieżących obowiązków.

Przeprowadzanie sesji doradczych 
W trakcie trwania bloku szkoleniowego dla uczestników będą organizowane sesje doradcze. Ich celem będzie zdiagnozowanie najważniejszych potrzeb sołectw oraz wsparcie inicjatyw prowadzących do zmniejszenia bezrobocia.
Spotkania te będą realizowane w poszczególnych sołectwach. Przewiduje się możliwość uczestnictwa w nich osób, które nie brały udziału w szkoleniach, ale są związani z rozwojem sołectw (koło gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna, stowarzyszenie mieszkańców wsi, klub sportowy, nauczyciele, miejscowe autorytety, itp.).
W zdiagnozowaniu największych problemów oraz szukaniu rozwiązań pomoże konsultant, pod okiem którego będą przygotowywane i realizowane inicjatywy. 

Monitoring i ewaluacja
Monitoring rzeczowy i finansowy, Monitoring wskaźników: listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety badające nabycie nowych umiejętności komunikacyjnych.

Zakładane rezultaty projektu :
1.Liczba osób, które otrzymały wsparcie - 34
2.Liczba utworzonych grup szkoleniowych - 2
3.Liczba zrealizowanych godzin szkoleń - 84
4.Liczba zrealizowanych sesji szkoleniowych - 14

Podniesienie umiejętności komunikacyjnych. Znajomości elementów prawa przydatnych w pełnieniu funkcji. Skuteczniejszej reprezentacji interesów i głosów swego środowiska przed organami gminy i powiatu.

Projekt będzie realizowany wspólnie z gminą Skąpe.
Liderem projektu jest Fundacja, która jest pomysłodawcą przedsięwzięcia.

Do zadań fundacji należy:
Przygotowanie projektu i złożenie wniosku, zarządzanie Projektem i jego budżetem, promocja projektu, przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych (w tym wniosków o płatność), monitoring/ewaluacja projektu i jego poszczególnych działań, podpisywanie i nadzór nad realizacją umów.
Przygotowanie i przeprowadzenie procesu dydaktycznego w tym opracowanie programu, zatrudnienie wykładowców.