COFFEE – cooperation for fair economy and education

Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Ekonomia społeczna, Młodzież, Sprawiedliwy handel, Współpraca Międzynarodowa

Instytucja kontraktująca: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej

Źródło finansowania: Erasmus+ Youth Capacity Building

Wartość projektu: 161 830 euro

Wartość dofinansowania: 149 653,40 euro

Lider projektu: Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

Partnerzy projektu:

 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie- POLSKA
 • Fundación Padre Adolfo Kolping A.C. Mexico- MEKSYK
 • Obra Kolping en Honduras- HONDURAS
 • Organizatia Centrala a Familiilor Kolping din Romania- RUMUNIA
 • Langen Kaffee GmbH- NIEMCY

Grupa docelowa: młodzież z krajów partnerskich projektu, personel młodzieżowy- trenerzy, koordynatorzy projektów młodzieżowych, osoby odpowiedzialne za pracę z młodzieżą będące pracownikami lub współpracownikami lidera i partnerów projektu.

Okres realizacji: 1.11.2018- 31.10.2020

Cel główny projektu: budowanie potencjału organizacji, które zajmują się aktywizacją zawodową młodzieży w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w sektorze ekonomii solidarnej i sprawiedliwego handlu

Cele szczegółowe projektu

 • rozwój współpracy w dziedzinie pracy z młodzieżą, pomiędzy krajami partnerskimi projektu (Polska, Niemcy, Rumunia, Honduras, Meksyk) w obszarze ekonomii społecznej i sprawiedliwego handlu
 • poprawa jakości pracy z młodzieżą i uczenia się poza formalnego we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie, zwłaszcza poprzez rozwój kompetencji osób pracujących z młodzieżą w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej i działań na rzecz sprawiedliwego handlu
 • promowanie mobilności ponadnarodowych i poza formalnego uczenia się między krajami partnerskimi, w szczególności skierowanych do młodych ludzi o mniejszych szansach zatrudnieniowych, aby poprawiać ich poziomu kompetencji kluczowych i wspierać aktywne uczestnictwo w społeczeństwie, w rozwoju ekonomii społecznej i sprawiedliwego handlu,
 • wzmocnienie pozycji organizacji młodzieżowych na rzecz zwiększenia zatrudnienia młodzieży, poprzez współpracę, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, wzajemne uczenie się sprzyjające efektywnemu zarządzaniu oraz rozpoznawaniu nowych pomysłów, metod i narzędzi pracy w organizacjach partnerskich w zakresie ekonomii społecznej i sprawiedliwego handlu

Zadania

Projekt COFFEE realizowany jest w unikalnej formule partnerstwa międzynarodowego 6 instytucji, z 5 różnych krajów świata, reprezentujących 3 różne sektory: sektor społeczny i ekonomii społecznej, administracji publicznej i samorządów lokalnych oraz sektora przedsiębiorczości i biznesu. Projekt realizowany jest w oparciu o następujące zadania:

Międzynarodowe spotkania partnerów projektu- w projekcie zaplanowano 4 spotkania partnerów projektu, w zakresie zarządzania projektem oraz realizacji modułów warsztatowych. Spotkania zostały zaplanowane w następujących krajach:

 • Polska (Kraków), Spotkanie inauguracyjne, narzędzia rozwoju osobistego młodzieży, listopad 2018,
 • Honduras (Danli), Przedsiębiorczość społeczna młodzieży, luty 2019,
 • Niemcy (Berlin, Medebach), Przedsiębiorczość i sprawiedliwy handel, październik 2019
 • Rumunia (Brasov), Analiza interesariuszy i zaangażowanie młodzieży na rzecz ekonomii społecznej, luty 2020

Wymiana młodzieży „My cup of COFFEE” (Moja filiżanka kawy)- w projekcie zaplanowano realizację wymiany młodzieży z krajów partnerskich tj. Polska, Niemcy, Rumunia, Meksyk, Honduras- 16 osób młodych w wieku 18-30 lat, w Meksyku (Miasto Meksyk), sierpień 2019 r. Program wymiany młodzieży obejmuje: warsztaty i wizyty studyjne związanych  z 4 tematami: ekonomia solidarna, sprawiedliwy handel, aktywność młodzieży oraz współpraca międzynarodowa na rzecz globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Ponadto zaplanowano działania w zakresie edukacji międzykulturowej i wizyt w takich ważnych miejscach dla kultury i historii Meksyku jak: Teotihuacan, Templo Mayor, czy dom Fridy Khalo.

 Program mobilności osób pracujących z młodzieżą- w projekcie zaplanowano realizację wymian osób pracujących z młodzieżą w krajach partnerskich. Wymiany pracowników to wizyty w krajach partnerskich w celu rozwoju kompetencji zawodowych. Program mobilności i wizyt obejmuje:

 • Wizytę pracowników z Polski (2 osoby) i Rumunii (2 osoby) w Hondurasie, temat wymiany: Zasady rozwoju mikro przedsiębiorczości i ekonomii społecznej w oparciu o zasady sprawiedliwego handlu
 • Wizytę pracowników z Polski (2 osoby) i Rumunii (2 osoby) w Meksyku, temat wymiany: Sieciowanie mikroprzedsiębiorstw oraz metody i narzędzia szkoleniowe stosowane w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym
 • Wizytę pracowników z Polski (2 osoby) i Rumunii (1 osoba) w Niemczech, temat wymiany: Podstawy przedsiębiorczości- rozwój postaw i umiejętności młodzieży niezbędnych w przedsiębiorczości
 • Wizytę pracowników z Hondurasu (2 osoby) i Meksyku (2 osoby) w Polsce, temat wymiany: Zarządzanie cyklem projektu w praktyce, fundusze zewnętrzne wspierające pracę socjalną, kompetencje kluczowe w programach kształcenia UE, metody, narzędzia pracy z młodzieżą.
 • Wizytę pracowników z Hondurasu (2 osoby) i Meksyku (2 osoby) w Rumunii, temat wymiany: Rozwój podmiotów ekonomii społecznej - zarządzanie, budowanie partnerstwa i nawiązywanie kontaktów z lokalnym biznesem, lokalnymi władzami, uniwersytetami, centrami edukacyjnymi w celu zwiększenia potencjału podmiotów ekonomii społecznej

Rezultaty pracy intelektualnej

Opracowanie i wydanie podręcznika - Model rozwoju liderów młodzieżowych na rzecz sprawiedliwego handlu i edukacji

Opracowanie filmu promującego przedsiębiorczość społeczną i sprawiedliwy handel wśród młodzieży

Tydzień sprawiedliwego handlu - Polska

Przedstawiciele partnerów projektu - młodzież i pracownicy młodzieżowi wezmą udział w Tygodniu Sprawiedliwego Handlu w Polsce (5 dni) w celu promowania strategii „Europa 2020” i Celów Zrównoważonego Rozwoju Agenda 2030 ONZ.

Tydzień sprawiedliwego handlu w Polsce zostanie zorganizowany jako impreza młodzieżowa na dużą skalę, przedstawiciele partnerów zorganizuje otwarte wydarzenia i promocję inicjatyw uczciwego handlu, w tym: obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, otwarte spotkania i wydarzenia, flash mob promujący produkty sprawiedliwego handlu, ideę ekonomii społecznej i sprawiedliwego handlu, modele społecznej i zawodowej aktywizacji młodzieży.

Wydarzenia upowszechniające

5 wydarzeń upowszechniających w krajach partnerskich ma na celu maksymalizację wpływu rezultatów osiągniętych w projekcie i rozpowszechnianie idei ekonomii społecznej i sprawiedliwego handlu młodzieży w oparciu o doświadczenia projektowe i rezultaty pracy intelektualnej. Bezpośredni beneficjenci projektu będą organizować spotkania, seminaria / warsztaty w celu prezentacji rezultatów pracy intelektualnej innym członkom ze społeczności lokalnej; każde wydarzenie - co najmniej 30 uczestników. Głównym celem tego wydarzenia jest przekazanie wiedzy i doświadczenia w zakresie możliwości aktywizacji młodzieży w ramach inicjatyw sprawiedliwego handlu, innym instytucjom, grupom, zwłaszcza innym młodzieżowym organizacjom pozarządowym.

Efekty

 • Identyfikacja i wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie szkolenia młodzieży i edukacji w sektorze ekonomii społecznej młodzieży, inicjatyw młodzieżowych na rzecz sprawiedliwego handlu,
 • Opracowanie koncepcji międzynarodowego projektu sprzedaży kawy fair trade mającego na celu społeczną i zawodową aktywizację młodych ludzi, projektu który może być realizowany w przyszłości dzięki narzędziom ICT i współpracy on-line między partnerami projektu
 • Opracowanie narzędzi komunikacji, promocji, współpracy partnerów projektu ICT
 • Przygotowanie liderów młodzieżowych do realizacji międzynarodowego projektu współpracy na rzecz sprawiedliwego handlu i rozpowszechniania wśród młodzieży idei przedsiębiorczości społecznej, sprawiedliwego handlu i celów globalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Rozwój umiejętności pracowników młodzieżowych w zakresie przedsiębiorczości społecznej młodzieży, myślenia przedsiębiorczego, zarządzania projektami, tworzenia sieci i współpracy
 • Opracowanie narzędzi i produktów wspierających rozwój, zatrudnienie i uczestnictwo młodzieży (1 podręcznik, 1 film edukacyjny)
 • Promocja i upowszechniające strategii „Europa 2020” i Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, idei społecznej gospodarki, sprawiedliwego handlu, społecznej i zawodowej aktywizacji młodzieży

Opiekunka projektu: Magdalena Szczudło

Erasmus+-logo – Metropolia Młodych