Tytuł: Aktywna młodzież na rynku pracy – poprawa jakości kształcenia zawodowego i przedsiębiorczego w ukraińskich placówkach edukacyjnych z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Obszar tematyczny projektu/słowa klucze: młodzież, edukacja zawodowa, przedsiębiorczość i rynek pracy, pomoc rozwojowa

Lider projektu: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (FRDL MISTiA)

Partnerzy projektu:

 • Zachodnioukraińskie Regionalne Centrum Szkoleniowe we Lwowie
 • NGO Dilove Initiativy – Ivano-Frankovsk

Instytucja kontraktująca: Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Źródło finansowania: Konkursu ofert Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2016”.

Wartość projektu: 974 345,00 PLN PLN

Wartość dofinansowania: 868 445,00 PLN

Grupa docelowa:

 • Nauczyciele (nauczyciele zawodu, wychowawcy i opiekunowie klas, dyrektorzy szkół) ukraińskich szkół zawodowych oraz innych placówek kształcenia zawodowego z obszaru Zachodniej Ukrainy, którzy chcą nabyć/uzupełnić umiejętności efektywnego kształcenia kompetencji zawodowych i biznesowych – 40 os. Osoby rekrutujące się z 6 obwodów uczestniczących w projekcie, głównie z terenów wiejskich i małych miast, gdzie zdecydowanie trudniej uzyskać możliwości uczestnictwa w programach podnoszących kwalifikacje.
 • Uczniowie szkół zawodowych z obszaru Zachodniej Ukrainy – głównie z terenu małych miast i obszarów wiejskich 6 obwodów uczestniczących w proj. Młodzi ludzie, wchodzący w "dorosłe" życie – ok. 450 osób, którzy uzyskają możliwość uczestnictwa w praktycznych programach kształtujących predyspozycje zawodowe i biznesowe (np. lekcje pilotażowe, konkurs „Junior Biznesu”).
 • Władze regionalne i rejonowe na terenie Zachodniej Ukrainy, które są dla szkół zawodowych organami prowadzącymi - wyższy poziom nauczania kompetencji zawodowych i biznesowych w placówkach, dostosowanie do rynków pracy (poprawa konkurencyjności gospodarczej, walka z bezrobociem, itd.)

Okres realizacji: 01.03.2016 – 31.12.2017

Cel główny projektu: Poprawa jakości kształcenia zawodowego i biznesowego na terenie Zachodniej Ukrainy poprzez zastosowanie metody symulacji pracy i dostosowanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe projektu:

MODUŁ I:

1. Zidentyfikowanie barier w podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego i biznesowego w szkołach zawodowych oraz oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji absolwentów tych szkół na terenie Ukrainy Zach.

2. Nawiązanie współpracy pomiędzy ukraińskimi środowiskami oświatowymi, administracyjnymi i gospodarczymi w zakresie dostosowania metod kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnych gospodarek.

3. Przygotowanie grupy ukraińskich nauczycieli zawodu w zakresie stosowania nowoczesnych metod kształcenia kompetencji uniwersalnych i przedsiębiorczych oraz zawodowych w wybranych grupach zawodów (tzw. wielkie grupy zawodów).

4. Aktywizacja młodzieży ukraińskiej ze szkół zawodowych i innych placówek edukacyjnych do podejmowania działalności gospodarczych w przyszłości.

MODUŁ II:

1. Opracowanie nowoczesnej metodologii kształcenia kompetencji zawodowych wraz z materiałami dydaktycznymi dla ukraińskich placówek edukacji zawodowej, przy wykorzystaniu metody symulacji pracy.

2. Wdrożenie innowacyjnych instrumentów kształcenia kompetencji zawodowych i przedsiębiorczych do programów edukacyjnych wybranych szkół na terenie Zachodniej Ukrainy.

3. Aktywizacja młodzieży ukraińskiej ze szkół zawodowych i innych placówek edukacyjnych do podejmowania działalności gospodarczych w przyszłości.

4. Upowszechnienie korzyści związanych ze stosowaniem praktycznych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodu i przedsiębiorczości w szkołach zawodowych wśród ukr. administracji i środowisk oświatowych.

Zadania:

MODUŁ I:

1. Przeprowadzenie badań z zakresu jakości kształcenia zawodowego i biznesowego w szkołach o profilu zawodowym na terenie Ukrainy Zachodniej (8 obwodów).

2. Opracowanie raportu dotyczącego barier i potrzeb ukraińskich placówek edukacyjnych o profilu zawodowym i szkół I-III stopnia w zakresie podwyższania jakości kształcenia zawodowego i biznesowego – na podstawie przeprowadzonych badań.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie okrągłego stołu z udziałem pracodawców, szkół o profilu zawodowym i szkół I-III stopnia oraz władz regionalnych i lokalnych w zakresie identyfikacji szczegółowych potrzeb i oczekiwań sektora gospodarczego względem ukraińskiego systemu edukacji zawodowej – wybór maksymalnie 5 zawodów (najistotniejszych z punktu widzenia pracodawców) dla których dedykowane będą kolejne działania projektowe.

4. Opracowanie katalogu szczegółowych potrzeb i oczekiwań pracodawców z kluczowych branży dla Ukrainy Zachodniej (8 obwodów) odnośnie kwalifikacji i umiejętności absolwentów szkół o profilu zawodowym oraz szkół I-III stopnia – na podstawie okrągłego stołu.

5. Nabór (konkurs) ok. 20 szkół o profilu zawodowym z 8 obwodów Ukrainy Zachodniej, wg określonych kryteriów (m.in. kształcenie w określnych zawodach wybranych na podstawie badań i okrągłego stołu, deklaracje ze strony dyrektorów szkół o chęci udziału w projekcie, motywacji do wysyłania nauczycieli na szkolenia, itp.).

6. Nabór (konkurs) ok. 20 szkół I-III stopnia z 8 obwodów Ukrainy Zachodniej, wg określonych kryteriów (m.in. kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, deklaracje ze strony dyrektorów szkół o chęci udziału w projekcie, motywacji do wysyłania nauczycieli na szkolenia, itp.).

7. Szkolenia dla nauczycieli zawodu (na terenie Ukrainy) dotyczące nowoczesnych form prowadzenia zajęć zawodowych, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy na terenie Zachodniej Ukrainy (ok. 40 osób z 8 obwodów – maksymalnie 5 różnych zawodów wybranych na podstawie badań oraz okrągłego stołu z pracodawcami) – nowe kompetencje w zakresie kształcenia zawodu, wymiana doświadczeń, weryfikacja podstaw programowych o elementy dodatkowe, itp.

8. Szkolenia dla nauczycieli przedsiębiorczości (na terenie Ukrainy - szkoły ogólnokształcące I-III stopnia) z zakresu aktywizowania młodzieży do zakładania działalności gospodarczych (ok. 40 osób z 8 obwodów).

MODUŁ II:

1. Przeprowadzenie wizyt studyjnych dla nauczycieli zawodu w polskich placówkach edukacji zawodowej różnego typu (zasadnicze szkoły zawodowe, technika zawodowe, państwowe wyższe szkoły zawodowe, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, itp.);

2. Przeprowadzenie wizyt studyjnych dla nauczycieli przedsiębiorczości w polskich placówkach edukacyjnych stosujących własne programy kształcenia przedsiębiorczości i indywidualnego doradztwa zawodowego;

3. Opracowanie standardów kształcenia zawodowego oraz standardów kształcenia przedsiębiorczości oraz wdrożenie ich w szkołach biorących udział w projekcie.

4. Organizacja kolejnej edycji międzyregionalnego ukraińskiego konkursu Junior Biznesu dla szkół zawodowych i szkół I-III stopnia – cykliczność konkursu i jego marki na Ukrainie – blisko 150 zespołów młodzieżowych biorących udział w konkursie (ok. 450 reprezentantów młodzieży);

5. Wizyta studyjna w Polsce zwycięzców konkursu - zespoły młodzieżowe (ok. 30 osób) – spotkania z polską młodzieżą (wspólne zajęcia praktyczne, nawiązanie kontaktów pomiędzy szkołami);

6. Konferencja podsumowująca – popularyzacja praktycznego nauczania zawodu i przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym – udział środowisk oświatowych, samorządowych, rządowych i gospodarczych.

7. Ewaluacja i rozliczenie projektu.

Efekty:

 • Uzyskanie szczegółowych i kompleksowych informacji oraz danych w zakresie jakości kształcenia zawodowego świadczonych przez ukraińskie placówki kształcenia zawodowego na terenie 8 obwodów Zachodniej Ukrainy – identyfikacja problemów, braków, potencjałów i potrzeb;
 • Uzyskanie szczegółowych i kompleksowych informacji w zakresie potrzeb i oczekiwań pracodawców dotyczących umiejętności i kwalifikacji absolwentów ukraińskich placówek kształcenia zawodowego na terenie 8 obwodów Zachodniej Ukrainy;
 • Przygotowani i przeszkoleni ukraińscy nauczyciele zawodu w zakresie stosowania nowoczesnych metod kształcenia określonego zawodu – 40 osób;
 • Przygotowani i przeszkoleni ukraińscy nauczyciele przedsiębiorczości w zakresie aktywizowania młodzieży do zakładania działalności gospodarczych oraz innych praktycznych narzędzi nauczania przedsiębiorczości – 40 osób;
 • Opracowane i wdrożone w ukraińskich szkołach standardy kształcenia zawodowego (20 szkół) oraz standardy kształcenia przedsiębiorczości (20 szkół);
 • Przeprowadzona kolejna edycja międzyregionalnego ukraińskiego konkursu Junior Biznesu dla szkół zawodowych i szkół I-III stopnia – zapewnienie cykliczności konkursu i ugruntowanie jego marki na Ukrainie – udział ok. 150 zespołów młodzieżowych (ok. 450 reprezentantów młodzieży);
 • Nawiązana współpraca pomiędzy ukraińskimi i polskimi szkołami, nauczycielami oraz młodzieżą.