AKCJA SPOŁECZNA PRZEJRZYSTA POLSKA

W województwie lubuskim projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, badaniem objęty został Urząd Miejski Nowa Sól.

W województwie lubuskim projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, badaniem objęty został Urząd Miejski Nowa Sól.

Podsumowanie realizacji akcji społecznej Przejrzysta Polska 
W dniu 29 czerwca 2010 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim Nowa Sól odbędzie się spotkanie podsumowujące pierwszy etap akcji społecznej "Przejrzysta Polska" - program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych. Przeprowadzone w ramach programu badania, realizowane od stycznia do czerwca 2010 r. w 127 jednostkach samorządowych na terenie całego kraju, miały na celu dokonanie monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w JST. W województwie lubuskim projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, badaniem objęty został Urząd Miejski Nowa Sól. W ramach programu przeprowadzono wywiady z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz nowosolskich organizacji pozarządowych celem zbadania skuteczności rozwiązań wprowadzanych w poprzednich edycjach akcji "Przejrzysta Polska" oraz relacji między administracją a obywatelami. Efektem prac jest raport na temat stopnia partycypacji społecznej w Urzędzie Miejskim Nowa Sól. 

 Kolejna edycja Akcji społecznej "Przejrzysta Polska" 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, wraz z partnerami, od 2004 roku prowadzi Program "Przejrzysta Polska". Jego celem jest promowanie uczciwości i skuteczności w Samorządach, przyczyniając się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. W trakcie realizacji Programu wypracowano i wdrożono rozwiązania sprzyjające przejrzystości działań Samorządów. Niebieski kryształ - logo akcji - stał się rozpoznawalnym symbolem dążenia do poprawy funkcjonowania samorządu i jakości komunikacji z mieszkańcami według 6 zasad dobrego rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości, rozliczalności. Do udziału w Programie zgłosiło się blisko 800 gmin i powiatów, ponad 400 ukończyło Program w roku 2006.

W roku 2006 dla Samorządów, które otrzymały certyfikat udziału w I edycji Akcji, zorganizowano kontynuację Programu - 127 jednostek wdrażało kolejne zadania do roku 2007. Głównym założeniem kontynuacji było pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 roku. Akcja uruchomiła w wielu miejscach pokłady pozytywnego zaangażowania na rzecz wprowadzania zmian w funkcjonowaniu samorządów. Akcja "Przejrzysta Polska" wywarła rzeczywisty, pozytywny wpływ na funkcjonowanie bardzo wielu urzędów gmin i powiatów w kraju, okazała się skutecznym narzędziem profesjonalizacji urzędów.

Fundacja od sierpnia 2009 r. wdraża program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W województwie lubuskim do udziału w kolejnym etapie został zaproszony Urząd Miejski w Nowej Soli, który uczestniczy w Programie już po raz trzeci. Celem obecnego etapu Akcji "Przejrzysta Polska" jest przeprowadzenie monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej, którego efektem będzie stworzenie raportu na temat relacji między administracją a obywatelami. Wyniki raportu zostaną przedstawione w maju 2010 roku, na spotkaniu władz samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nieformalnych grup mieszkańców i mediów lokalnych. 

We wrześniu 2010, podczas konferencji w Warszawie, zostanie przedstawiony raport ogólny, będący analizą sytuacji we wszystkich badanych gminach.