Cel i opis projektu

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem głównym Projektu jest:

podniesienie kompetencji 170 (136K, 34M) pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z terenu woj. śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego w zakresie wspomagania pracy szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową merytoryczną.

Projekt skierowany jest do pracowników instytucji systemu wspomagania pracy szkoły tj.:

a) pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;

b) pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych;

c) pracowników bibliotek pedagogicznych;

d) nauczycieli będących doradcami metodycznymi;

e) trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, mających potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną instytucją systemu wspomagania pracy szkoły lub deklarujących nawiązanie takiej współpracy).

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia: 

  1. Szkolenia z zakresu wspierania rozwoju kompetencji kluczowej - do wyboru przez uczestnika projektu 1 z 5 kompetencji kluczowych: 
  • kompetencje cyfrowe (TIK)
  • kompetencje matematyczno – przyrodnicze
  • umiejętności porozumiewania się w językach obcych
  • postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
  • umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

lub

  • wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji

Szkolenia prowadzone będą na terenie woj. śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego w okresie od stycznia do września 2019 w wymiarze 70 godz. w podziale na 4 zjazdy po 3 dni każdy, na podstawie programu szkoleniowo-doradczego ORE z wykorzystaniem zasobów i materiałów opracowanych w projektach POKL i projekcie pozakonkursowym POWER. 

Szkolenia będą odbywać się na 2 poziomach – edukacja na poziomie szkoły podstawowej i edukacja na poziomie szkoły ponadpodstawowej (nie dotyczy wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych). Dodatkowo każdy uczestnik projektu weźmie udział w 20 godzinach szkoleń e-learningowych powiązanych z treściami wprowadzanymi na szkoleniach stacjonarnych.
 

  1. Doradztwo dla uczestników szkoleń – każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie doradcze w postaci indywidualnych spotkań konsultacyjnych (18 godz. ) oraz spotkań grupowych (18 godzin). Celem doradztwa jest wspieranie uczestników szkoleń w prowadzeniu procesu wspomagania pracy szkoły. Doradztwo będzie realizowane w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020.
  2. Praca w sieci współpracy i samokształcenia w okresie od września 2019 do czerwca 2020 dająca możliwość stałej i długofalowej współpracy na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, która pozwoli uczestnikom projektu na wymianę doświadczeń, zbieranie pomysłów, konsultacje z trenerami i pogłębianie wiedzy na temat poszczególnych kompetencji kluczowych lub wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych. 

Każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany do wdrożenia w wybranej szkole/przedszkolu programu wspomagania w zakresie wybranej kompetencji kluczowej uczniów.