AKADEMIA SUKCESU

Z dniem 1 stycznia 2013r rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego pn. „AKADEMIA SUKCESU”, który był realizowany do 31 maja 2014r. Projekt przyczynił się do osiągnięcia efektu POKL poprzez wdrożenie 5 programów rozwojowych w szkołach podstawowych i 1 programu rozwojowego w gimnazjum (w tym 3 programy rozwojowe w szkołach wiejskich i 3 programy rozwojowe w szkołach miejskich) poprzez realizację 2623 h zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Z dniem 1 stycznia 2013r rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego pn. „AKADEMIA SUKCESU”, który był realizowany do 31 maja 2014r

O PROJEKCIE
Projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Partnerstwo zawiązane na rzecz realizacji projektu w którego skład wchodzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze oraz Gmina Drezdenko posiada doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach zakończonych sukcesem.

Poszczególne programy rozwojowe były realizowane przez :
- Lidera projektu – Realizacja warsztatów zakresu walki ze stresem i uzależnieniami oraz Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery.

- Partnera – Realizacja programów rozwojowych w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3, w Gimnazjum nr 2 w Drezdenku oraz w Szkołach Podstawowych w Niegosławiu, Goszczanowie i Trzebiczu.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia efektu POKL poprzez wdrożenie 5 programów rozwojowych w szkołach podstawowych i 1 programu rozwojowego w gimnazjum (w tym 3 programy rozwojowe w szkołach wiejskich i 3 programy rozwojowe w szkołach miejskich) poprzez realizację 2623 h zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Projekt zakłada objąć wsparciem 549 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

100 uczestników projektu objętych zostanie wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

160 uczniów gimnazjum weźmie udział w warsztatach z doradztwa zawodowego w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery.

W ramach projektu odbędzie się 160 godzin zajęć socjoterapeutycznych.

Wartością dodaną projektu jest pozyskanie odpowiednich postaw przekładających się na najbliższe otoczenie, wzmocnienie kontaktów z instytucjami lokalnymi, zaktywizowanie dzieci i zachęcenie ich do działania na rzecz lokalnej społeczności, zwiększenie aktywności poznawczej lokalnego rynku.

PARTNERZY

LIDER PROJEKTU

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
PARTNER PROJEKTU

Gmina Drezdenko
SZKOŁY W PROJEKCIE

Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku
Gimnazjum Nr 2 w Drezdenku
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa w Niegosławiu
Szkoła Podstawowa w Goszczanowie
Szkoła Podstawowa w Trzebiczu