Młodzież solidarna z dziedzictwem

Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Młodzież, Rozwój kompetencji społecznych, Osoby młode na rynku pracy,

Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Źródło finansowania: Projekt finansowany w ramach programu POWER 2014-2020, Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

Wartość projektu: 799 860,00 zł Dofinansowanie: 774 660,00 zł Wkład funduszy Europejskich: 85%

Realizator  projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Grupa docelowa: Grupa docelowa projektu to osoby młode w wieku 15-29 lat, osoby uczące się i/lub pracujące i/lub mieszkające na terenie Województwa Małopolskiego, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. W ramach projektu objęte wsparciem zostaną osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji- 40% uczestników, osoby z niepełnosprawnościami- 20% uczestników. W ramach realizacji 10-miesięcznego programu wsparcia, w trakcie którego każdy z uczestników opracuje z doradcą zawodowym Indywidualny Plan Działania, młodzi będą rozwijać 15 kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO, poprzez edukację o dziedzictwie kulturalnym

Okres realizacji 01.09.2019-31.12.2021

Cel główny projektu: Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych 160 osób młodych poprzez kształtowanie kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO ułatwiających wejście na rynek pracy

Zadania

Program wsparcia młodzieży zakłada realizację następujących działań:

a) Rozgryźć dziedzictwo- warsztaty wprowadzające do programu rozwoju kompetencji społecznych młodzieży poprzez edukację z zakresu dziedzictwa. Warsztaty oparte na 4 filarach spełniających wymogi edukacji permanentnej wg UNESCO: uczyć się aby wiedzieć, aby działać, aby żyć wspólnie, aby być. Program warsztatów wprowadza uczestników w 10-mc proces pracy i rozwoju kompetencji społecznych i zawiera takie tematy jak: Czym jest dziedzictwo? Nasze dziedzictwo polskie, regionalne i lokalne. Zagrożenia dla dziedzictwa wspólnot lokalnych, problemy społeczne związane z brakiem dbania o dziedzictwo. Solidarność międzypokoleniowa  w ramach lokalnego dziedzictwa, wolontariat a dziedzictwo, pomoc lokalna osobom z niepełnosprawnościami, osobom ubogim jako dziedzictwo społeczne. Planuje się organizację 8 grup średnio po 20 os, 8 h dydaktycznych każdy warsztat.

Po warsztacie młodzież dostaje zadanie- zgromadzenie materiałów dotyczących dziedzictwa swojej okolicy (zdjęć, dokumentów, przedmiotów, itp.) Zadanie uczestnicy wykonują do następnego warsztatu (ok 2 mc).

b) Jak porwać tłumy dla dziedzictwa- warsztat kompetencji miękkich, 8 grup, 160 osób,
8h dydaktycznych każdy warsztat. Program warsztatu obejmuje: przekazanie narzędzi i metod, które mają pomóc uczestnikom opracować zebrane materiały dotyczące lokalnego dziedzictwa w postaci filmiku, prezentacji multimedialnej, scenariusza działań z lokalną społecznością, wydarzenia, gry lokalne, spotkania itp. Projekty uczestników z zakresu lokalnego dziedzictwa, będą upowszechniane na portalu internetowym, który powstanie w projekcie a także będą prezentowane w społeczności lokalnej we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury.

c) Wsparcie indywidualne- po każdym warsztacie, a szczególnie po 2-gim uczestnicy będą objęci poradnictwem indywidualnym związanym z pracą nad zbieraniem materiałów do prezentacji nt. lokalnego dziedzictwa i opracowywaniem prezentacji i form prezentacji dla społeczności lokalnej.

W oparciu o to zadanie młodzież rozwija takie kompetencje m.in. jak: pracować w zespole, doradzać, innym, posługiwać się mową ciała, instruować inne os, przewodzić innym, rozwijać kompetencje, międzykulturowe wypracowywać kompromis, motywować innych, wspierać współpracę, stosować techniki zadawania pytań, przekazywać informację o faktach, zwracać się do słuchaczy, przyjmować krytykę, wchodzić w interakcje z innymi, przekonywać innych, ale też: szacunek do polskiej kultury, rozwój postaw patriotycznych.

Po odbyciu 2-óch pierwszych warsztatów, opracowaniu formy prezentacji lokalnego dziedzictwa, młodzież zostanie skierowana na ostatni warsztat- Trening liderów dziedzictwa- Przewiduje się 16 h dyd zajęć wyjazdowych dla 8 gr po średnio 20 os, zaj. 2-dniowe.

Warsztaty będą się odbywały na terenie Małopolski, w miejscach gdzie znajdują się ciekawe zasoby dziedzictwa materialnego, np. kopalnia soli, zamek, czy szczególny kościół, aby na podstawie dziedzictwa materialnego, młodzież poznała inspirujące metody prezentacji dziedzictwa we współpracy z różnymi instytucjami jak np.: dom kultury, biblioteka, muzeum, parafia. W wyniku treningu lidera, młodzież będzie mogła zaplanować w jaki sposób przedstawić swój projekt we współpracy lokalnej poprzez: działalność w NGO na rzecz wspólnot lokalnych, działalność w podmiotach reprezentujących młodzież w centrach młodzieży, młodzieżowych NGO, grupach nieformalnych, czy poprzez wolontariat np. w instytucjach kultury.

Ponadto projekt przewiduje:

  • Szkolenia pod hejnałem- przewiduje się realizację 6 szkoleń dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich młodzieży, w takich tematach jak: Wystąpienia publiczne, prezentacje, przewodnictwo, Metody komunikacji i współpracy, Edukacja międzykulturowa, Lider, czy menedżer- rozwój kompetencji przywódczych, Budowanie projektów i zarządzanie zespołem, Komunikacja interpersonalna, asertywna komunikacja, konstruktywna krytyka, negocjacje, motywacja,
  • Wsparcie doradców zawodowych i psychologów- poradnictwo,
  • Przeprowadzanie ewaluacji rozwoju kompetencji społecznych uczestników projektu.

Efekty

  • Rozwój kompetencji społecznych młodzieży niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy
  • Powstanie portalu Małopolskie dziedzictwo inspiruje młodzież, który będzie platformą upowszechniania projektów młodzieżowych z zakresu małopolskiego dziedzictwa
  • Powstanie aplikacji mobilnej on- line służącej do oceny kompetencji i potencjału rozwoju osobistego
  • Promocja dziedzictwa Małopolski wśród osób młodych

Opiekun młodzieży: Monika Halicka e-mail: monika.halicka@mistia.org.pl tel: 12 633 51 54