ZADANIA JST PRZED ROZPOCZĘCIEM NOWEGO ROKU SZKOLNEGO W CZASIE PANDEMII

Cele i korzyści
 • Przygotowanie pracowników samorządowych (naczelników, kierowników, inspektorów ds. oświaty, dyrektorów, kierowników i pracowników CUW, ZEAS) do wdrażania zróżnicowanych form organizacji roku szkolnego 2020/2021 w czasie trwania stanu epidemicznego.
 • Przedstawienie propozycji kształtowania nowej rzeczywistości oświatowej w zadaniach organów prowadzących współdziałających z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem zmian prawnych.
 • Wykorzystanie wniosków z eksperymentalnych form kształcenia na odległość w każdej JST- analiza warunków do kształtowania rozwoju uczniów w nowej rzeczywistości oddziaływania i uczenia się.
 • Przygotowanie do analizy i zatwierdzenia aneksów wdrażających organizację kształcenia, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021, z zachowaniem wymogów higieny pracy uczniów i nauczycieli.
 • Omówienie przydziału godzin dodatkowych na realizację zajęć dodatkowych i godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Przygotowanie do monitorowania i kontroli warunków realizacji zadań oświatowych przez JST.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w nowym roku szkolnym- funkcjonowanie lokalnych jednostek oświaty w czasie czasowego zawieszania szkół i przedszkoli- współpraca i wsparcie jednostek oświatowych przez organ prowadzący.
 2. Wyłączanie stosowania niektórych przepisów w razie czasowego ograniczania lub zawieszania funkcjonowania szkół i przedszkoli - analiza szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w kontekście „uczenia się efektywnego zdalnego kształcenia”.
 3. Wnioski dyrektorów z realizacji zróżnicowanych form kształcenia w roku szkolnym 2019/2020: realizacja spełniania obowiązku szkolnego: frekwencja, „kontakt wizualny” nauczycieli z uczniami, relacje rówieśnicze, efekty współpracy z rodzicami, czas realizacji zajęć, „uczestnictwo uczniów w lekcjach on-line” itp.
 4. Zdalna edukacja jako jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.
 5. Weryfikacja i analiza „eksperymentalnej” formy realizacji kształcenia na odległość realizowanego w szkołach od marca do zakończenia zajęć roku szkolnego 2019/2020 - wnioski z organizacji nauczania zdalnego w zadaniach szkół i samorządu.
 6. Warunki, czas pracy i wyposażenie warsztatu pracy nauczycieli podczas stosowania zmiennych form pracy- stacjonarnej i zdalnej.
 7. Zaktualizowane wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 8. Ujednolicenie w JST wymaganych dokumentów określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia wynikających z reżimu sanitarnego oraz zasad postępowania wobec szkoły lub uczniów objętych kwarantanną.
 9. Uwzględnienie higieny pracy uczniów i nauczycieli w różnorodnych formach kształcenia. Wnioski z rozwarstwienia lokalnej oświaty w warunkach realizacji „domowej edukacji”.
 10. Zatwierdzenie zmian w organizacji szkół i możliwości kształcenia: stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego uwzględniającego rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 11. Dostosowanie liczby przyznawanych przez JST godzin i rodzajów zajęć dodatkowych do wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkich uczniów z  uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – szczegółowa analiza wniosków z efektów realizowanych w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych (finansowanych przez JST) zajęć wspomagających i rozwijających, w tym pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 12. Przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli w podległych jednostkach w zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych.
 13. Panel dyskusyjny.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy oświatowe- naczelnicy, kierownicy, inspektorzy ds. oświaty, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy CUW, ZEAS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń