Prawo budowlane w 2020 roku po nowelizacji przepisów

Cele i korzyści

Omówienie nowelizacji wynikającej z ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Wskazanie istotnych zmian w Prawie budowlanym dotyczących:

  • wykazów, które pozwolą na szybkie przyporządkowanie planowanej inwestycji i uzyskanie informacji czy wymagać ona będzie pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia (i to jakiego rodzaju),
  • zmianw zakresie dokumentów załączanych do wniosku opozwolenie na budowę,
  • nowych regulacji dotyczących istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzaniaodstąpień,
  • wprowadzonej nowej dodatkowej procedury legalizacyjnejodnoszącej się do starych samowoli budowlanych, określanej jako tzw. uproszczone postępowanie legalizacyjne,
  • kwestii przenoszeń pozwoleń nabudowę,
  • uproszczonego postępowania legalizacyjnego, które będzie mogło zostać wszczęte w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, a organ nadzoru budowlanego nie wszczął postępowania wobec inwestora czy użytkownika realizowanego lub użytkowanego w warunkach samowoli obiekt.
  • i innych istotnych zmian.

Przedstawienie okresów przejściowych.

Możliwość konsultacji kwestii problemowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych. 
2. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu.
3. Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę, ale wymagających lub niewymagających zgłoszenia, drobna nowelizacja z 31marca dotycząca nowelizacji z 19 września. 

4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych. 
5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja z wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę. 

6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe - projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę. Projekt rozporządzenia wykonawczego. 
7. Nowe regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień. 
8. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat. 
9. Proponowane zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę. 
10. Zmiany zasad regulujących zawiadamianie organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 
11. Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy. 
13. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych. 
14. Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy. 
15. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli. 
16. „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. 

17. Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego. 
18. Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym planowane uchylenie art. 90. 
19. Okres przejściowy, stopniowe wprowadzania niektórych nowych regulacji.  
20. Dyskusja, pytania i odpowiedzi, kwestie problemowe. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów budownictwa, architektury, inwestycji, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych.

zwiń
rozwiń