Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne. Aktualny stan prawny na rok szkolny 2020/2021

Cele i korzyści

• Przedstawienie obowiązków JST w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w tym zmiana zasad i kryteriów udzielania dotacji z budżetu państwa;
• Udzielenie odpowiedzi na pytanie jak ustalić i dokumentować dochód w rodzinie ucznia;
• Omówienie procedury przyznawania stypendium zgodnie z zasadami KPA w tym: wniosek, regulamin oraz wymagane dokumenty;
• Przedyskutowanie zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych oraz wyroków NSA, stanowiska RIO i obowiązujących aktów prawnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki samorządów terytorialnych w zapewnieniu pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2020/2021 – aktualny stan prawny - zasady i kryteria udzielania dotacji z budżetu państwa dla JST na pomoc materialną dla uczniów( dotacja celowa i wkład własny).
2. Jak ustalić i dokumentować dochód w rodzinie ucznia:

a. Adresaci Pomocy Materialnej,
b. Dochody z pracy i umowy zlecenia, dochody z rent i emerytur, dochód z gospodarstwa rolnego i działalności gospodarczej, dochód z prac dorywczych,
c. Dochody ze świadczeń pomocy społecznej oraz inne dochody.
3. Formy stypendium.
4. Rodzaje zakupów, na które można przyznawać i wypłacać stypendia.
5. Obliczanie wysokości stypendium i okres stypendialny.
6. Wniosek - zakres i treść wniosku.
7. Regulamin udzielania pomocy materialnej (obowiązkowa treść regulaminu).
8. Procedura przyznawania stypendium „krok po kroku” zgodnie z KPA.
9. Dokumenty – dowody w postępowaniu (spis wszystkich dokumentów).
10. Sposoby i terminy wypłaty stypendium, dokumentowanie refundacji poniesionych kosztów. 
11. Wstrzymanie lub cofnięcie prawa do stypendium, wygaśnięcie decyzji przyznającej stypendium.
12. Zasiłki szkolne i losowe - zasady przyznawania zasiłku jako pomocy doraźnej.
13. Zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych: za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
14. Stosowanie przepisów znowelizowanego Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w KPA.
15. Obowiązujące akty prawne oraz najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
16. Konsultacje indywidualne dla uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca uniwersytetu wrocławskiego oraz uniwersytetu opolskiego. Prowadząca od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

zwiń
rozwiń