Podziały nieruchomości w praktyce administracyjnej

Cele i korzyści

Przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie dokonywania administracyjnych podziałów nieruchomości na gruncie polskiego prawa i jego praktycznego zastosowania. Uczestnikom szkolenia zostaną zaprezentowane obowiązujące procedury administracyjne dotyczące omawianych zagadnień, oparte zarówno na podstawach prawnych jak i konkretnych przykładach. W trakcie szkolenia przedstawione zostanie również adekwatne orzecznictwo sądów administracyjnych. W zajęciach warsztatowych zaś będą rozwiązywane konkretne zagadnienia, zarówno przedstawione przez uczestników szkolenia jak i prowadzącego. Synergia teorii i praktyki wzmocni kompetencje uczestników szkolenia zarówno tych po stronie administracji, ale i również innych zainteresowanych. Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mogli zaczerpnąć z rozwiązań zgromadzonych przez trenera na podstawie jego własnych doświadczeń zawodowych jak i zgromadzonych przykładów z innych przeprowadzonych szkoleń. Nabędą praktycznych umiejętności stosowania prawa i procedur, określania stron postępowania, czytania dokumentacji związanej z tematyką szkolenia, rozstrzygania postępowań administracyjnych, opracowania map do celów prawnych, wnoszenia o dokonanie podziałów nieruchomości, podbudowane przepisami prawa i orzecznictwem sądów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie podziału nieruchomości i samej nieruchomości, podziały nieruchomości w tzw. „trybie rolnym” a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi, kompetencje organów administracji, podział administracyjny a podział sądowy:
• Pojęcie nieruchomości dla potrzeb postępowania podziałowego,
• Podziały prawne a podziały ewidencyjne/geodezyjne nieruchomości/działek ewidencyjnych. Podział quad usum,
• Podstawy prawne dokonywania podziałów nieruchomości.
• Podziały ewidencyjne w trybie administracyjnym a podziały jako czynności materialno-techniczne (podziały w tzw. „trybie rolnym”,
• Kompetencje organów w zakresie podziału nieruchomości.
2. Strony postępowania podziałowego, tryby postępowań: Kto jest stroną postępowania w zakresie podziału nieruchomości? Tryby postępowań w zakresie podziałów nieruchomości, tryb „z urzędu”.
3. Wydzielenia nieruchomości na cel publiczny: Określenie celu publicznego, Warunki dopuszczalności podziałów na cel publiczny, Przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a cel publiczny do zrealizowania.
4. Procedura podziałów nieruchomości krok po kroku:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej, rządowej oraz innych instytucji. Rzeczoznawcy majątkowi, projektanci, inwestorzy, architekci, geodeci, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, wykonawcy prac budowlanych, drogowcy, notariusze, biegli sądowi, deweloperzy budowlani oraz wszyscy zainteresowani, którzy w swojej działalności mają styczność z nieruchomościami gruntowymi, zabudowanymi, a także planują inwestycje na nich lub inwestują w nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Brał udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpracy z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

zwiń
rozwiń