JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STOSOWANIA NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Cele i korzyści

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. wprowadzając nowe regulacje uproszczające zasady udzielania zamówień publicznych, które mają na celu poprawę pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Podczas spotkania prowadzący omówi nowe regulacje i dokona analizy wprowadzanych zmian.

zwiń
rozwiń
Program

I. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA – PORÓWNANIE ZASAD:

 1. Planowanie i szacowanie wartości zamówień:
  • Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych?
  • Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia?
  • Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
  • Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne.
  • Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się.
 2. Nowe obowiązki przedrealizacyjne: Analiza potrzeb zamawiającego. Analiza wariantów realizacji zamówienia.
 3. Nowe dokumenty w postępowaniu: SWZ. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

II. ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA:

 1. Nowe zasady oceny w postępowaniu:
  • Ocena podmiotowa wykonawców: Nowe warunki udziału w postępowaniu. Zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia. Grupa kapitałowa. Zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego. Podmiotowe środki dowodowe.
  • Ocena przedmiotowa: Opis przedmiotu zamówienia. Badanie i ocena ofert. Przedmiotowe środki dowodowe. Odrzucanie ofert.

III. NEWRALGICZNE ASPEKTY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zamówienia poniżej progów unijnych: Tryb podstawy. Negocjacje. Publikacje. Terminy. Wyjaśnienie treści SWZ i OPiW.

IV. ZAMÓWIENIA POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH:

 1. Ważne zmiany w trybach udzielania zamówień.
 2. Uporządkowanie procedury odwróconej.
 3. Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium.
 4. Nowe terminy związania z ofertą.
 5. Wszczynania postępowań poniżej progów UE.

V. ZAMIANY W UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

 1. Zrównoważenie interesów stron w umowach.
 2. Klauzule niedozwolone.
 3. Waloryzacje wynagrodzenia.
 4. Prawo opcji.
 5. Zaliczki i płatności częściowe.
 6. Raport z zamówienia.

VI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

 1. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH PO ZMIANACH.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za udzielanie i realizację zamówień publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej, np. „Przegląd czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, „Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego” oraz „Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych”.

zwiń
rozwiń