Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy w jednostkach sfery budżetowej w praktyce

Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy w oparciu m.in. o studia przypadków.
Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom na:

• Uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce - w szczególności „trzynastek” (interpretacje własne, orzecznictwo + studium przypadków (rozwiązywanie kazusów).
• Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP).
• Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych.
• Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej („trzynastki”) i inne gratyfikacje roczne (np. w instytucjach kultury):
• Przesłanki nabycia, wysokość świadczenia, terminy wypłaty, składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek”.
• Pracownicy uprawnieni do otrzymania ,,trzynastki”.
• Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”.
• Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”.
• Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,,trzynastek”.
• Przykłady (kazusy) w zakresie „trzynastek”.
2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy:
• Pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę.
• Ochrona wynagrodzenia za pracę.
• Inne obligatoryjne świadczenia: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawa emerytalno-rentowa, odprawa pośmiertna.
• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
• Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy – problemy praktyczne.
• Premie – uznaniowa, regulaminowa, nagrody pieniężne.
• Świadczenia pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
• Godziny nadliczbowe – problemy z obliczaniem wynagrodzenia lub udzielaniem czasu wolnego.
• Kształtowanie systemów wynagrodzeń – regulaminy wynagradzania (w tym w jednostkach samorządu terytorialnego).
• Nienależne świadczenie – dochodzenie roszczeń przez pracodawcę; zakres odpowiedzialności pracownika (np. wyłudzenie świadczeń) i osoby naliczającej świadczenia (np. błąd w naliczeniu).
• Ogólny zarys należności pieniężnych z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
• Sesja pytań uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, główni księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

zwiń
rozwiń