Biuro rzeczy znalezionych i jego zadania. Ustawa o rzeczach znalezionych. Omówienie procedury przyjmowania rzeczy znalezionych

Cele i korzyści
  • Przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania biura rzeczy znalezionych i jego zadań.
  • Wskazanie procedur dotyczących przyjmowania rzeczy znalezionych.
  • Omówienie zasad przyjmowania i postępowania z rzeczami znalezionymi, rozliczania kosztów przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz poszukiwaniem osób uprawnionych.
  • Uzyskanie wzorów pism.
  • Wskazanie najczęstszych problemów związanych z prowadzeniem biura rzeczy znalezionych.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przedmiot ustawy o rzeczach znalezionych.
2. Obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego.
3. Biuro rzeczy znalezionych – podstawy prawne.
4. Czy sporządzać regulamin Biura rzeczy znalezionych?
5. Pracownicy Biura Rzeczy Znalezionych – upoważnienia.
6. Procedura przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy i przyjęciu rzeczy:
• zawiadomienie o znalezieniu rzeczy,
• zawiadomienie o znalezieniu rzeczy i przyjęciu rzeczy,
• rzeczy znalezione w miejscu publicznym,
• odpowiednie stosowanie przepisów o przechowaniu; prawo zatrzymania; uprawnienie do zbycia rzeczy,
• znaleźne.
7. Postępowanie w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru:
• podmiot właściwy w sprawach rzeczy znalezionych,
• protokół i poświadczenie przyjęcia zawiadomienia,
• informacja o komórce organizacyjnej właściwej w sprawach odbierania zawiadomień,
• ustalenie i wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy,
• warunki przechowywania rzeczy znalezionych,
• sprzedaż rzeczy znalezionej,
• koszty przechowania,
• odbiór rzeczy przez znalazcę,
• pieniądze, papiery wartościowe, złoto.
8. Likwidacja rzeczy znalezionych.
9. Wzory formularzy.
10. Postępowanie z rzeczami  o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
11. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, w tym w biurach rzeczy znalezionych, zajmujący się problematyką związaną z rzeczami znalezionymi i prowadzeniem postępowań w tym zakresie

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy. Doświadczona trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń