Eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji są odpowiedzialni za przeprowadzenie badania warunków życia i jakości usług publicznych oraz opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030.

6 października odbył się pierwszy warsztat informacyjno-diagnostyczny. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak oraz szerokie grono interesariuszy lokalnych.

Konsultanci FRDL MISTiA w składzie: Wojciech Odzimek - Wicedyrektor FRDL MISTiA, Dawid Hoinkis - kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju oraz Jan Cieplak – specjalista ds. badań i rozwoju przedstawili zgromadzonym uczestnikom kilka prezentacji:

- prezentację wprowadzającą na temat aktualnych zmian w ramach systemu planowania strategicznego w Polsce oraz procesu opracowania strategii rozwoju gminy,

- wyniki reprezentatywnego badania warunków życia i jakości usług publicznych, zrealizowanego w gminie Zakliczyn według autorskiej metodologii wypracowanej przez dr. Cezarego Trutkowskiego (Prezes Zarządu FRDL) we współpracy ze Związkiem Miast Polskich,

- wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej gminy Zakliczyn.

Prezentacje stały się podstawą dla dyskusji na temat problemów oraz szans i wyzwań rozwojowych gminy Zakliczyn w perspektywie 2030 roku.

Kolejne warsztaty poświęcone będę identyfikacji celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków interwencji.

W efekcie prac powstanie dokument, zgodny ze standardem i spójny z wytycznymi dokumentów nadrzędnych, stanowiący bazę dla planowanych przedsięwzięć rozwojowych oraz będący instrumentem pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wszystkie zainteresowane współpracą samorządy zapraszamy do wizyty na naszej stronie internetowej w zakładce doradztwo (https://mistia.org.pl/doradztwo/idea) oraz bezpośrednich kontaktów z Zespołem ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.