Zapraszam na spotkanie Forum, które odbędzie się 7 lutego 2023 r., w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), rozpoczęcie o godz. 10.00.

Umowy w zamówieniach publicznych – zasady zawierania, zmiany

oraz waloryzacja wynagrodzeń

 

1) Zasady zawierania umów o zamówienie publiczne:

- forma umowy, termin zawarcia oraz skutki odstąpienia od zawarcia umowy,

- czas na jaki można zawrzeć umowę o zamówienie publiczne,

- obligatoryjny zakres umowy oraz klauzule niedozwolone (abuzywne).

2) Zmiana umowy o zamówienie publiczne:

- definicje zmiany istotnej i nieistotnej,

- ustawowe podstawy zmiany umowy,

- klauzule umowne (przeglądowe) dot. zmiany umowy o zamówienie.

3) Waloryzacja wynagrodzeń:

- czynniki determinujące waloryzację wynagrodzenia,

- zmiana wynagrodzenia w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa,

- waloryzacja wynagrodzenia ze względu na czynniki rynkowe.

 

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

 

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum