Slider

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wg zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku

data i miejsce: 13 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach zajmujący się sprawami podatkowymi.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie najnowszych przepisów dotyczących naliczania i zwrotu podatku akcyzowego  w 2019 roku, w tym m.in. zasad sporządzania wniosku, nowego załącznika do wniosku,  ustalania kwoty podatku, terminu wypłat i innych kwestii związanych z tematem.

prowadzący: niezależny ekspert z zakresu księgowości podatków i opłat lokalnych.

program:

 1. Zasady sporządzania i składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
 2. Nowy element wniosku o zwrot podatku akcyzowego – oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Sposób obliczania średniej rocznej liczby DJP bydła w gospodarstwie
 3. Nowy załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego – dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
 4. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku
 5. Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego (definicja producenta rolnego, dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, posiadacz samoistny, posiadacz zależny, współposiadacz, małżonek)
 6. Zasada posiadania użytków rolnych w dniu składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 7. Pojęcie rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego
 8. Zwiększenie od 1 stycznia 2019 r. limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego w gospodarstwie z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych
 9. Wprowadzenie od 1 stycznia 2019 r. limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła
 10. Użytki rolne wykazane w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego 2019 r. Wykorzystanie jednorazowe całego limitu
 11. Ustalanie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 12. Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (elementy decyzji, wzory decyzji, decyzja o odmowie zwrotu podatku akcyzowego, decyzja zmieniająca decyzję o zwrocie podatku akcyzowego).
 13. Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego do spraw o zwrot podatku akcyzowego
 14. Terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.
 15. Zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości otrzymanej kwoty podatku
 16. Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do spraw o zwrot podatku akcyzowego
 17. Omówienie wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 30.01.2019 r. – cena promocyjna 440  zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 6 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów