Slider

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019r. Uchwały podatkowe na 2020 rok. Wzory ogólnopolskich deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

22 sierpnia 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną zinterpretowane zmiany dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujące od 1 lipca 2019 r., zasady przygotowywania uchwał podatkowych na 2020 rok  oraz zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019 roku.

ADRESACI:

Skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach zajmujący się sprawami podatkowymi.

PROGRAM:

I. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019 r., w tym m.in.:

 • omówienie dokumentu wydawanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR w sprawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła na II półrocze 2019 r.
 • ustalanie limitu na podstawie danych określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku
 • określenie producenta rolnego
 • pojęcie „dowodu zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku”
 • czy musi być umowa pisemna do dzierżawy gruntów do zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 • czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który nabył grunty po 1 lutym danego roku
 • czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który posiada faktury wystawione na zmarłego męża (żonę), córkę, syna, brata
 • czy można przywrócić uchybiony termin złożonego wniosku
 • czy przy wniosku złożonym po terminie wydajemy decyzje, czy postanowienie
 • zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, jako pomoc publiczna (sprawozdania)
 • podawanie do publicznej wiadomości podmiotów, którym dokonano zwrotu podatku akcyzowego (pomoc publiczna)
 • czy należy zakładać metrykę w aktach do spraw zwrotu podatku akcyzowego?
 • wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego na II półrocze 2019 r.
 • wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego (zgody współposiadaczy) na II półrocze 2019 r.
 • wzór pełnomocnictwa w sprawie zwrot podatku akcyzowego
 • wzór wezwania do usunięcia braków wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 • wzór zawiadomienia w trybie 10 kpa
 • wzór decyzji całkowicie uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.
 • wzór decyzji w części uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.,
 • wzór decyzji odmawiającej zwrotu podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.
 • wzór postanowienia o wszczęciu postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za II półrocze 2019 r.
 • wzór decyzji w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
 • wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego podatku akcyzowego za II półrocze 2019 r.

II. Zmiany od 1 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) do podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w tym m.in.:

 • praktyczne wyliczenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na wybranych przykładach
 • na jakich formularzach (gminnych, czy ogólnopolskich) należy deklarować podatki w przypadku zakupu (sprzedaży) nieruchomości dokonanej 30 czerwca 2019 r.
 • czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
 • za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji
 • czy przy korekcie deklaracji podatkowej w przypadku sprzedaży nieruchomości należy podawać dane o nieruchomościach, które pozostały do opodatkowania
 • czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji
 • czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji
 • czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację)
 • czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji
 • jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz informacji uchwalonych uprzednio przez rady gmin (miast)

III. Zasady przygotowywania projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego z uwzględnieniem orzecznictwa WSA, NSA oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów, w tym m.in.:

 1. Wzór uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r., w tym in.:
 • czy co roku należy podejmować uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na następny rok
 • ostateczny termin podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.,
 • zasady korzystania ze zwrotów innych ustaw oraz Słownika języka polskiego przy przygotowywaniu uchwał podatkowych
 • dopuszczalność różnicowania stawek podatkowych oraz samych przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (pomoc publiczna?)
 • od kiedy będzie obowiązywać uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. opublikowana w dzienniku urzędowym po 1 stycznia 2020 r.
 • od kiedy będzie obowiązywać uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. podjęta po 1 stycznia 2020 r.
 1. Wzór uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 r., w tym in.:
 • czy dopuszczalne jest konstruowanie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych w uchwałach w podatku od nieruchomości (wyroki WSA i NSA)
 • czy zwolnienia w uchwałach w podatku od nieruchomości mogą zawierać podstawy prawne do podejmowania indywidualnych decyzji przez wójta, burmistrza (prezydenta)
 • czy projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zawsze należy wysłać do UOKiK-u
 1. Wzór uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na 2020 r., w tym in.:
 • omówienie najczęściej występujących w praktyce błędów przy przygotowywaniu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
 • dopuszczalność różnicowania stawek w podatku od środków transportowych
 • czy różnicowanie stawek w podatku od środków transportowych będzie pomocą publiczną (wyjaśnienia UOKiK)
 1. Wzór uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2020 r., w tym in.:
 • czy dopuszczalne jest konstruowanie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych w uchwałach w podatku od środków transportowych
 • czy projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych zawsze należy wysłać do UOKiK-u
 1. Wzór uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 r.
 2. Wzór uchwały w sprawie opłaty targowej na 2020 r.
 3. Wzór uchwały w sprawie opłaty miejscowej na 2020 r.
 4. Wzór uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2020 r.
 5. Wzór uchwały w sprawie opłaty reklamowej na 2020 r.
 6. Wzór uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
 7. Wzór uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna jako podstawy do wymiaru podatku leśnego na 2020 r.

 V. Pytania, dyskusja, itp.

KORZYŚCI:

Poznanie obowiązujących przepisów i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie poprawnego wyliczania podatku w deklaracjach na podatek od nieruchomości (DN-1, IN-1), rolny (DR-1, IR-1) i leśny (DL-1,IL-1). Prowadzący omówi także wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach  nowych wzorów formularzy.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi:

 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów urzędowych ogólnopolskich formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do nich
 • najnowsze wzory UCHWAŁ PODATKOWYCH (wersja papierowa i elektroniczna),
 • nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie uchwał podatkowych oraz zmian do nowych formularzy podatkowych.
 • Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora !

CENA:

490 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 8 sierpnia  2019 r., cena promocyjna 450 zł + VAT (23% bądź zw.).  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów