Slider

Nowy samorząd, nowy budżet — polsko-ukraińska szkoła finansów publicznych

Wzmoc­nie­nie przemi­an demokraty­cznych i sys­te­mowych na Ukrainie

 

Zobacz więcej

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2

Wspieranie przed­siębior­c­zoś­ci mieszkańców i przed­siębior­ców Krakowa

Zobacz

Bliżej Ciebie – model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Stworzenie nowej formy obję­cia lecze­niem i wspar­ciem osób z zaburzeni­a­mi i choroba­mi psy­chiczny­mi

 

Zobacz więcej

 

Power 2.19 - zapotrzebowanie na tereny

Niskoemisyjność i prog­no­zowanie zapotrze­bowa­nia na tere­ny w planowa­niu przestrzen­nym — szkole­nia dla gmin­nych służb planisty­cznych”  real­i­zowany w ramach dzi­ała­nia 2.19 usprawnie­nie pro­cesów inwest­y­cyjno budowlanych i planowa­nia przestrzen­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020

 

Zobacz więcej

 

Font Resize
Kontrast Tytułów