Slider

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej – koniec funkcjonowania „starego” Systemu Informacji Oświatowej (SIO1)

19 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2).Od 1 marca 2019 roku SIO2 jest jedynym źródłem danych, jakie MEN będzie pozyskiwało ze szkół nie tylko w celach statystycznych, Dane na 30 września 2019r. posłużą do naliczenia subwencji na 2020 r. Prawidłowość wprowadzanych danych zagwarantuje prawidłowe pozyskanie subwencji, nieprawidłowe dane mogą stać się przyczyną zaniżenia subwencji, a zgodnie z obecnym stanem prawnym w takiej sytuacji jst nie przysługuje dodatkowe wyrównanie subwencji.

ADRESACI:

dyrektorzy szkół oraz pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie i wprowadzanie danych w SIO.

PROGRAM:

 1. Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO z dniem 1 marca 2019 r.
 2. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu
  na 30 września 2019 r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
 3. Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna, jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej.
 4. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji.
 5. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły – wypełnianie poszczególnych modułów:
 • Podmiot
 • Dane zbiorcze
 • Uczeń
 • Nauczyciel
 1. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą
  – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2:
 • współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL.
 • procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 • odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń
  o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu.
 • weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO2 przez szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.
 1. Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
 2. Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.
 3. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2.
 4. Strefa dla zalogowanych i narzędzia pomocy.
 5. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2,
  w świetle RODO.

KORZYŚCI:

Uzyskanie wiedzy nt. zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2), co posłuży prawidłowemu naliczaniu subwencji oświatowej. Uczestnicy będą mieli możliwość wyjaśnienia istotnych kwestii związanych
z wprowadzaniem danych do systemu SIO. Prowadząca wyjaśni wszelkie wątpliwości i odpowie na pytania uczestników związane z tematem.

PROWADZĄCA: 

specjalista z zakresu prawa oświatowego, doświadczony wykładowca, praktyk.

 

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 5 września 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.).
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 12 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia : Jolanta Przejczowska, mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów