Slider

Zmiany w ustawie o drogach publicznych. Problematyka zajęcia pasa drogowego

3 grudnia 2019, godz. 10.00-15.00

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Filipa 23, Sale szkoleniowe ARCHEION

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celemjest zapoznanie uczestników ze zmianami w ustawie o drogach publicznych wprowadzonych nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
oraz praktyczne zastosowanie tych zmian w prowadzonych postępowaniach przez zarządców dróg. Dodatkowo zostaną omówione inne kontrowersyjne zagadnienia związane z zajmowaniem pasów drogowych dróg publicznych.

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA).

PROGRAM:

 1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych wprowadzonych ustawą z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw:

– nowe zasady lokalizacji kanałów technologicznych,

– wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót, budowlanych i zasady ustalania opłat,

–  opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej,

– nowa wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

– możliwość zawarcia umowy z inwestorem określającej niższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego
na realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty,

– treść umowy z inwestorem,

– zasady postępowania w związku z uchyleniem art. 40f.

 1. Zaliczanie drogi do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii.
 2. Przebudowa lub remont obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogowym.
 3. Ponoszenie kosztów przełożenia urządzeń w pasie drogowym.
 4. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.
 5. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń i reklam w pasie drogowym.
 6. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 7. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 8. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 9. Wydawanie decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 10. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.
 11. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia.
 12. Usuwanie awarii w pasie drogowym.

KORZYŚCI:

 • Zapoznanie się ze zmianami w ustawie o drogach publicznych oraz nabycie umiejętności praktycznego zastosowania tych zmian w prowadzonych postępowaniach
 • Nabycie wiedzy na temat kontrowersyjnych zagadnień związanych z zajmowaniem pasów drogowych dróg publicznych.

PROWADZĄCY:

Radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL
i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych. Autor publikacji dotyczącej ustawy o drogach publicznych.

CENA:

480zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 20 listopada 2019 r. cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczeniepotwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Magdalena Stawiarska e-mail: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów