Slider

Zmiany w procedurze naboru w związku z RODO i zmianą przepisów Kodeksu pracy, a także prowadzenie dokumentacji pracowniczej po zmianie przepisów prawa pracy od 01.01.2019 r.

data i miejsce: 6 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: sekretarze urzędów, pracownicy działów kadr.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie zmian w przepisach Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedź na następujące pytania:

 • Jak zmiany wpłyną na sformalizowaną procedurę naboru, do której prowadzenia zobowiązany jest pracodawca samorządowy?
 • Czy rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej zawiera pomocnicze wzory dokumentów, tj. m.in. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który to wzór wykorzystują pracodawcy samorządowi?
 • Czy w prawie pracy pojawi się podstawa prawna do żądania zgody na przetwarzanie danych osobowych?

prowadzący: pracownik urzędu administracji publicznej, zajmująca się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego, praktyk.

program:
Zmiany Kodeksu pracy w związku z RODO i wpływ na procedurę naboru

 • Jakich danych pracodawca samorządowy żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
 • W jakiej postaci ww. dane powinny być przekazywane przez kandydatów?
 • Czy pracodawca samorządowy ma podstawę żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienia kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
 • Czy dopuszczalne jest przyjmowanie w procedurze naboru dobrowolnie przesłanych przez kandydatów CV?
 • Czy dopuszczalne jest przechowywanie tego dokumentu w aktach osobowych po zmianie rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 • Czy w każdym przypadku pracodawca samorządowy ma podstawę prawną żądania od kandydata podania danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego wykształcenia?
 • W jaki sposób dopuszczalne jest dokumentowanie wykształcenia, kwalifikacji, przebiegu dotychczasowego wykształcenia?
 • W jaki sposób zmiana katalogu danych, których pracodawca będzie żądał od osoby ubiegającej się o zatrudnienie przełoży się na procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze?
 • W jaki sposób zmiana katalogu danych, których pracodawca będzie żądał od osoby ubiegającej się o zatrudnienie przełoży się na ocenę, czy mamy do czynienia z osobą podejmującą pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym?
 • Czy pracodawca samorządowy ma podstawę prawną do żądania wskazania miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego od każdej osoby składającej dokumenty w procedurze naboru?
 • Skutki dla pracodawcy samorządowego wskazania w ogłoszeniu o naborze nieprawidłowego katalogu danych żądanych od kandydata
 • Czy w przepisach Kodeksu pracy jest podstawa prawna do odbierania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Wobec jakich danych osobowych stosowana być może „klauzula zgody” na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy ww. klauzula stanowi postawę przetwarzania danych także w trakcie okresu zatrudnienia?
 • Jakich dokumentów może żądać pracodawca samorządowy w procedurze naboru?
 • Skutki dla pracodawcy samorządowego żądania dokumentów, których obowiązek przedłożenia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa
 • Orzecznictwo sądowe z 2018 r. w zakresie naruszenia przepisów prawa w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

 • Jakie dokumenty tworzą dokumentację pracowniczą? Czy dokumentacja pracownicza to tylko akta osobowe pracownika?
 • Przez jaki okres pracodawca samorządowy będzie zobowiązany do przechowywania akt osobowych pracowników, dokumentacji płacowej, ewidencji czasu pracy pracownika i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy?
 • Ustawa o skróceniu okresu przechowywania akt osobowych a Instrukcja Kancelaryjna obowiązująca pracodawców samorządowych
 • W jakiej postaci prowadzona i przechowywana będzie dokumentacja pracownicza?
 • Czy rozporządzenie wskazuje katalog dokumentów, które pracodawca będzie żądał od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
 • Jakie dokumenty archiwizowane będą w części A akt osobowych?
 • Czy pracodawca zobowiązany jest do przechowywania skierowania na badania profilaktyczne w aktach osobowych?
 • Jakie nowe / inne niż dotychczas dokumenty archiwizowane będą w części B akt osobowych?
 • Co w praktyce oznaczać będzie dzielenie części B akt osobowych na część B1, B2, itd.?
 • Jakie dokumenty archiwizowane będą w części C akt osobowych?
 • Jakie dokumenty archiwizowane będą w części D akt osobowych?
 • Jakie inne dokumenty, poza aktami osobowymi, będzie zobowiązany prowadzić pracodawca oddzielnie dla każdego pracownika?
 • Jakie informacje i dokumenty będą musiały znaleźć się w ewidencji czasu pracy?
 • Czy w ewidencji czasu pracy przechowywane będą harmonogramy czasu pracy albo listy obecności pracowników?
 • Czy po zmianie przepisów dopuszczalne jest prowadzenie „zeszytu wyjść prywatnych”?
 • Jakie dokumenty związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego pracodawca będzie gromadził w aktach osobowych pracownika albo w innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy?
 • Szczególne wymagania w przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – zagadnienia wybrane
 • Czy pracodawca zobowiązany będzie do wydania całej dokumentacji pracowniczej byłemu pracownikowi?
 • W jakim terminie pracodawca zobowiązany będzie do wydawania pracownikowi albo byłemu pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej?
 • Czy pracodawca zobowiązany będzie do potwierdzania wydawanej dokumentacji za zgodność z oryginałem albo też w inny sposób, który potwierdzać będzie zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą pracodawcy?
 • W jaki sposób pracodawca wydawał będzie kopię dokumentacji, jeżeli wniosek pracownika albo byłego pracownika wskazywał będzie na wydanie tej dokumentacji drogą elektroniczną?
 • Którzy pracownicy objęcia zostaną nowymi regulacjami?
 • Czy sposób prowadzenia dotychczasowej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowe będzie musiał zostać dostosowany do nowych regulacji?

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 23.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 30 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów