Slider

Zmiany w prawie oświatowym wynikające z ustawy  z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

data i miejsce:  7 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: urzędnicy  samorządowi zatrudnieni w urzędach  gmin oraz starostwach  powiatowych,  zajmujący się wykonywaniem zadań związanych  prowadzeniem oświaty, pracownicy CUW i wydziałów edukacji, oraz do dyrektorzy i zastępcy dyrektorów  szkół i  przedszkoli.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zapoznanie się ze zmianami prawa oświatowego  w obszarach ustrojowych, organizacyjnych, finansowych, dydaktyczno – wychowawczy oraz prawa pracy  wynikającymi z przepisów ustawy  z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

prowadzący: prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania, finansów publicznych,  konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu  kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy, wykładowca wyższej uczelni.

program:

1. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zmieniająca:

 • ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)
 • ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669)
 • ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
 • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900)
 • ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)
 • ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)
 • ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 poz. 2153)
 • inne ustawy

2. Zmiany w zakresie:

 • organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, a także warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie
 • modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
 • wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół
 •  wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców
 • umożliwienia szkołom organizacji krótszych form kursowych
 • wprowadzenia obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodowego jako warunku ukończenia szkoły
 • możliwości realizacji dodatkowych umiejętności w zawodach w celu zwiększenia szansy na zatrudnienie
 • wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 • zasad dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół II stopnia
 • zwiększenia dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych
 • ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (20 godzin tygodniowo)
 • organizacji i funkcjonowania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
 • zmiany zasad udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

3. Zmiany w zakresie:

 • możliwości zapewnienia przez gminę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku
 • zapewnienia uczniom szkoły podstawowej pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz możliwości spożycia jednego gorącego posiłku w trakcie dnia w szkole podstawowej
 • obowiązku upowszechnienia przez organ prowadzący szkołę informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów, finansowanych ze środków publicznych
 • umożliwienia awansu zawodowego nauczycielom języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą
 • łączenia klas w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym działających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych oraz łączenia klas w szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych

4. Pozostałe zmiany dotyczące m.in.:

 • kwestii związanych z eksperymentem pedagogicznym oraz z funkcjonowaniem szkół eksperymentalnych, określono konieczność sprawowania opieki nad eksperymentem przez właściwą dla zawodu jednostkę naukową
 • zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły lub przedszkola przez zakładowe organizacje związkowe
 • ujednolicenia sposobu naliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
 • umożliwienia uczniom szkoły ponadpodstawowej realizującym indywidualny program lub tok nauki przystąpienia do egzaminu maturalnego przeprowadzanego (w okresie przejściowym) dla absolwentów klas ponadgimnazjalnych
 • wymogów w zakresie postaci i formy podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego podręcznik wydawany w postaci papierowej będzie także dostępny w wersji cyfrowej na informatycznym nośniku danych lub w internecie.

cena: 480  zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 24.01.2019 r. – cena promocyjna  440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 31 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów