+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

16-10-2018 Kraków Zmiany w podatku VAT w organizacjach pozarządowych w 2018 r.

data i miejsce: 16 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: przedstawiciele ngo, członkowie zarządów organizacji, osoby odpowiedzialne za sprawy finansowe w ngo.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie informacji nt. najważniejszych zasad dotyczących podatku VAT, prawidłowego rozliczania podatku VAT w Polsce. Omówienie takich zagadnień, jak: podzielona płatność (split payment) w ustawie VAT od 2018 r., kasy rejestrujące – zakres zwolnienia oraz procedowane zmiany (kasy on-line), Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w 2018 r. i 2019 r. oraz ewidencja podatku naliczonego i należnego VAT.

prowadzący: specjalistka z zakresu rachunkowości i podatków ngo, współautorka książki „Fundacje i Stowarzyszenia – funkcjonowanie i opodatkowanie”, praktyk z zakresu prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz spółek prawa handlowego, posiada licencję audytora wewnętrznego Ministra Finansów zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych.


program:
1. Wprowadzenie do ustawy VAT

 1. Najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT
 • Czym jest podatek VAT? – konstrukcja i rola podatku w organizacji
 • VAT należny, VAT naliczony a neutralność podatku (w projektach)
 • VAT podzielony
 • Zasada powszechności opodatkowania VAT w organizacjach
 • Zasada unikania podwójnego opodatkowania VAT
 1. Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce – omówienie i sposób czytania ustaw i rozporządzeń dotyczące organizacji
 • Regulacje prawne obowiązujące w Polsce
 • Ustawa VAT – omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach
 • Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania
 • Dyrektywa UE a wpływ na krajowe rozliczenia
 1. Podmiot, przedmiot opodatkowania – co to oznacza
 • Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu
 • Definicja podatnika
 • Definicja przedmiotu opodatkowania
 • Zwolnienie podmiotowe z VAT
 • Wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego
 • Określenie działalności gospodarczej w działalności organizacji, a VAT
 • Czynności stanowiące i nie stanowiące działalność gospodarczą
 • Działalność odpłatna a VAT
 1. Przedmiot opodatkowania w organizacjach pozarządowych
 • Pojęcie czynności opodatkowanych
 • Odpłatna dostawa towarów

–    definicja towarów

–    odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT

 • Odpłatne świadczenie usług

–    definicja świadczenia usług

–    refakturowanie usług

 • Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie świadczenie usług
 • Moment wykonania usługi
 1. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług – praca na dokumentach. Rodzaje faktur VAT
 • Faktura VAT obowiązkowa
 • Faktura VAT na żądanie
 • Faktura zaliczkowa
 • Faktura „odwrotne obciążenie”
 • Dokument pro forma
 • Faktura VAT RR
 • Faktura VAT procedura marży
 • Faktura uproszczona
 • Refakturowanie
 • Duplikat faktury
 • Przechowywanie faktur
 • Odpowiedzialność wystawcy faktury
 1. Faktury korygujące i noty korygujące – przykłady
 • Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących
 • Termin wystawienia faktur korygujących
 • Zasady korygowania (korekta in minus, korekta in plus)
 • Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7
 • Wystawianie not korygujących, kto i kiedy
 1. Zasady wystawiania faktur VAT
 • Elementy faktury obowiązkowe i dodatkowe
 • Zmiana danych oraz kwota podatku VAT w umowach oraz na fakturach w wyniku dokonanej centralizacji w JST (skutki dla sektora prywatnego)
 • Terminy wystawiania faktur
 • Błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania
 1. Faktury elektroniczne w centralnym systemie faktur
 2. Podzielona płatność (split payment) w ustawie VAT od 2018 r.
 • Na czym polega podzielona płatność
 • Kto jest właścicielem rachunku VAT
 • Jeden rachunek u podatnika (Gmina, Powiat, Województwo) czy każda jednostka
 • Sposób dokonywania płatności za fakturę przy metodzie split payment
 • W jaki sposób korzystać ze zgromadzonych na koncie VAT środków
 • Uwolnienie środków z konta VAT
 • W jakim przypadku może nastąpić blokada konta VAT
 • Zasady oraz terminy zwrotu VAT przy mechanizmie podzielonej płatności
 • Błędna zapłata, podwójna zapłata, błędne wskazanie kwoty VAT, co w przypadku korekty faktur – zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności
 • Ewidencja księgowa w metodzie split payment – napotkane problemy
 • Co przyniesie rok 2019 r. w metodzie podzielonej płatności
 1. Kasy rejestrujące – zakres zwolnienia oraz procedowane zmiany (kasy on-line)

–    kasy rejestrujące on-line, od kiedy i dla kogo

–    zakres obowiązku stosowania kas fiskalnych

–    kto i co korzysta ze zwolnienia stosowania kas fiskalnych – nowe rozporządzenie oraz wskazanie zmian na 2019 r.

 1. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w 2018 r. i 2019 r.
 • JPK – co to jest i jakie ma znaczenie
 • JPK ­­– VAT, zakres wymaganych danych
 • Terminy i sposób przesyłania JPK
 • Pozostałe struktury JPK
 • Zmiany w ewidencji VAT
 • JPK a kontrola podatkowa
 1. Ewidencja podatku naliczonego i należnego VAT
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT
 • Jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT (zasada spójności ewidencji VAT z deklaracją VAT)
 • Forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny
 • Ewidencja VAT a deklaracja VAT
 • Deklaracja VAT terminy składania
 • Ograniczenia od 2017 roku w zakresie rozliczeń kwartalnych oraz deklaracji składanych w formie papierowej
 • Plany w zakresie likwidacji deklaracji VAT i związane z tym konsekwencje dla podatników.

cena: 390 zł + VAT (23% lub zw.) Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 9 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl