Slider

Zmiany w oświatowym prawie pracy od 1 września 2019 roku wynikające z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela

16 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego przedstawione zostaną zmiany ustawy Karta Nauczyciela.

ADRESACI:

Kadra zarządzająca i urzędnicy samorządowi odpowiedzialni w organach prowadzących za  prowadzenie  polityki kadrowej, osoby zatrudnione w szkołach oraz innych placówkach oświatowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz wszelkiego typu  placówek- oświatowych (młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapeutycznych i ośrodków szkolno-wychowawczych, oraz innych placówek), w których funkcjonowanie i reguluje zatrudnienie  Karta Nauczyciela, osoby realizujące zadania kadrowe w tych placówkach,  nauczyciele zainteresowani niniejszą problematyką.

PROGRAM:

 1. Reforma oświaty i jej wpływ na działania kadrowe
 2. Obowiązujące przepisy prawne w zakresie prawa pracy w oświacie
 3. Zmiany w zakresie oceny awansu zawodowego nauczycieli:
 • Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy
 • Powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu;
 • Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
 • Rezygnacja z nowej ścieżki dyrektorskiej awansu zawodowego
 1. Zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela – rezygnacja z:
 • kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu
 • okresowej oceny pracy
 • dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego)
 • wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu
 • 4-stopniowej skali oceny pracy (rezygnacja z oceny bardzo dobrej)
 1. Zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli:
 • Wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł
 • Wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1 000 zł
 • Odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych
 1. Zmiany w zakresie zatrudniania nauczycieli
 • Umowa dla nauczyciela stażysty na 1 rok szkolny
 • Limit czasu trwania umów o pracę na czas określony – 36 miesięcy
 1. Zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli
 2. Zmiany w zakresie kary porządkowych i dyscyplinarnych dla nauczycieli
 3. Wybrane problemy związane z zatrudnianiem nauczycieli:
 • Uśrednione pensum dydaktyczne – wyliczanie
 • Godziny zastępstw doraźnych a pensum uśrednione
 • Pensum nauczyciela w tzw. oddziale mieszanym przedszkola (dzieci młodsze i sześciolatki)
 • Dopełnianie etatu, uzupełnianie etatu
 • Nawiązanie stosunku pracy poprzez mianowanie i szczególna ochrona tego stosunku pracy
 • Przekształcanie stosunku pracy i jego konsekwencje

10 Dyskusja 

KORZYŚCI:

Poznanie istotnych kwestii związanych ze zmianami  w oświatowym prawie pracy od 1 września 2019 roku  wynikającymi  z nowelizacji ustawy  Karta  Nauczyciela oraz  wybranych problemów  związanych z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy, awansem zawodowym, czy też dochodzeniem roszczeń pracowniczych przed sądem pracy.

PROWADZĄCY:

Prawnik, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Autor nowelizacji  przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na wyższej uczelni.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 2 września 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 9 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów