Slider

Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – ustalanie, pobór i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy w lipcu 2019 roku

16 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

na początku lipca 2019 r. przyjęta została nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmieniona ustawa wprowadza szereg nowych rozwiązań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, w tym również w obszarze związanym z ustalaniem, poborem
i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe propozycje ustawodawcy sprzyjać mają usprawnieniu poboru opłaty, popularnie nazywanej opłatą „śmieciową”. Czy słuszne z założenia intencje ustawodawcy uproszczą pobór opłaty, czas pokaże. Na szkoleniu omówione zostaną zmienione przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wskazane zostaną propozycje praktycznego ich zastosowania do konkretnych stanów faktycznych. Oprócz zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, omówione zostaną również zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które uprościć mają egzekucję opłaty „śmieciowej”. Poruszone zostaną również kwestie związane ze stosowaniem wybranych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w toku spraw związanych
z ustalaniem i poborem opłaty.

ADRESACI:

pracownicy urzędów gmin i innych jednostek, którzy zajmują się obsługą finansową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarówno w sferze wymiaru, rachunkowości jak i windykacji tych należności.

PROGRAM:

 1. Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi aspekty – prawno-podatkowe należności
 2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • nowe wymogi formalne co do wzoru deklaracji
 • obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych
 • nowe zwolnienia z opłat (kompostowanie)
 • konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu (decyzja o utracie prawa do zwolnienia)
 • konsekwencje braku segregacji odpadów
 • wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • dopuszczenie możliwości składania odrębnych deklaracji dla budynków wielolokalowych
 • składanie deklaracji za okresy wsteczne np. od 2015r. (na których drukach?, starych czy aktualnie obowiązujących?)
 • pojęcie właściciela nieruchomości dla celów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 1. Zmiana danych w deklaracji
 • zmieniony termin składania nowych deklaracji
 • możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej zobowiązanie w przypadku śmierci mieszkańca
 • jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją?
 • czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd?
 • czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty?
 • Nowa ranga zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek
 • zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego
 1. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji
 • wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze?
 • pełnomocnik w postępowaniu podatkowym
 1. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej?
 • kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej (np. decyzja wydana w 2014 r.)?
 • jakie działania przerywają bieg przedawnienia?
 • co można zrobić aby przerwać bieg przedawnienia?
 1. Wybrane zagadnienia związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przepisów Ordynacji podatkowej.
 • odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej płatności opłaty – do jakiej kwoty odsetek nie należy pobierać?
 • kto jest zobowiązany do naliczania odsetek – organ podatkowy czy podmiot wpłacający opłatę po terminie płatności?
 • czy w przypadku nieterminowej płatności opłaty i konieczności zarachowania wpłaty proporcjonalnie na należność główną i odsetki należy każdorazowo wydawać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?
 • zasady zaliczania wpłat i dokonywania przerachowań w przypadku wpłaty na zaległości
 • pierwszeństwo zaliczenia wpłaty na koszty upomnienia
 1. Postępowanie z nadpłatami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • zakres decyzji o stwierdzeniu nadpłaty
 • zaliczenie nadpłaty na koszty upomnienia
 • zasady zwrotu nadpłaty w niewielkiej wysokości oraz dla osoby nie mającej obowiązku posiadania rachunku bankowego
 • czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty?
 • postępowanie z nadpłatami powstałymi w wyniku korekty lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • w jakich formach następuje zwrot nadpłaty?
 • zasady oprocentowania nadpłat – kiedy zwrot nadpłaty będzie oprocentowany?
 1. Zasady dokonywania płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • możliwość dokonania płatności przez małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo – kiedy wpłatę można uznać za prawidłową?
 • możliwość płatności kartą
 • kto musi dokonywać płatności w formie przelewu z rachunku bankowego?
 • możliwość powierzenia obsługi kasowej podmiotowi zewnętrznemu
 1. Nieefektywne formy likwidacji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek osoby fizycznej
 • umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • czy przesłaną umorzenia zaległości może być fakt zakłóceń w odbiorze odpadów komunalnych?
 • zasady wygaszania decyzji ratalnej i odroczeniu terminu płatności w przypadku niedotrzymania terminu płatności ustalonych rat
 1. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • czy wystawiać upomnienia w przypadku braku wpłaty i w jakim terminie po upływie terminu płatności?
 • jakie są minimalne kwoty, na które upomnienie powinno być wystawione?
 • elementy niezbędne upomnienia wg przepisów rozporządzenia Ministra Finansów
 • kiedy należy wystawić tytuł wykonawczy?
 • omówienie aktualnego wzoru tytułu wykonawczego i zasad jego wypełnienia w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • nowa podstawa wystawienia tytułu wykonawczego w oparciu o zawiadomienie
 • czy po zawiadomieniu musi być doręczone upomnienie przed wystawieniem tytułu wykonawczego?
 • czy i kiedy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia?
 • zasady aktualizacji tytułów wykonawczych
 1. Omówienie przepisów w zakresie właściwości organu egzekucyjnego w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • czy wójt gminy może być nadal organem egzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 
 • możliwość zawarcia porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego w zakresie prowadzenia przez wójta gminy egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pozytywne i negatywne aspekty prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wójta gminy.
 1. Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje. 

KORZYŚCI:

poznanie zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wskazanie propozycji praktycznego ich zastosowania do konkretnych stanów faktycznych. Oprócz zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, omówione zostaną również zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które uprościć mają egzekucję opłaty „śmieciowej”. Poruszone zostaną również kwestie związane ze stosowaniem wybranych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w toku spraw związanych z ustalaniem i poborem opłaty. Uczestnicy otrzymają bogate materiały szkoleniowe, a w nich m.in. wzór instrukcji w sprawie ewidencji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism dot.  postępowania określającego należność w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi , wzory pism do organu egzekucyjnego oraz  decyzji, postanowień przydatnych w pracy osób zajmujących się obsługą finansową opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 PROWADZĄCA:

Specjalistka z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 2 września 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów