Slider

Zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie skrócenia terminów przedawnienia roszczeń i ich wpływ na likwidację zaległości w dochodach cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek dochodzenia rekompensaty 40 euro za koszty dochodzenia należności wynikających z transakcji handlowych.

15 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną zmienione przepisy Kodeksu cywilnego mające wpływ na rozliczanie należności z tytułu dochodów cywilnoprawnych. 

ADRESACI:

pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych, którzy zajmują się likwidacją zaległości w dochodach cywilnoprawnych, inne osoby odpowiedzialne za problematykę należności z tytułu dochodów cywilnoprawnych. 

PROGRAM:

 1. Omówienie ostatnich zmian przepisów Kodeksu cywilnego w tym dotyczących terminów przedawnienia roszczeń.
 2. Wpływ zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego na dochodzenie należności powstałych przed ich wejściem w życie.
 3. Należności cywilnoprawne w ewidencji księgowej urzędu jst i innych jednostkach organizacyjnych
 • czy odsetki za zwłokę należą się od każdej należności cywilnoprawnej?
 • czy urząd jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zawiadomić zobowiązanego o sposobie        zarachowania jego wpłaty?
 1. Problematyka żądania rekompensaty w wysokości 40 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych
 2. Zmienione od 2016r. zasady podziału dłużników z uwagi na charakter należnych odsetek:
 • naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów                              cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne
 • naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą  będących kontrahentami                  podmiotów sektora finansów publicznych
 • naliczanie odsetek wobec dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej
 1. Rodzaje odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych
 2. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych
 3. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych
 4. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych?
 5. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości
 6. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

KORZYŚCI:

Poznanie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących skutecznego egzekwowania należności dochodów cywilnoprawnych w jst. Uczestnicy szkolenia otrzymają bogate materiały szkoleniowe, a w nich m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną oraz inne przydatne w windykacji należności wzory pism.

PROWADZĄCA:

Specjalistka z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 1 lipca 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 10 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska, adres email: magdalena.stawiarwska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów