+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic i placów

data i miejsce: 19 grudnia 2018 r. w godz. 9.00–14.30 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:
– poszerzenie wiadomości na temat aktualnych przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów, odpowiedzialności z tego tytułu oraz na temat stosowanych materiałów i sprzętu w robotach ZUD (zimowe utrzymanie dróg) oraz nowoczesnych technologii w ZUD.

– poszerzenie znajomość problematyki ZUD oraz dotyczących materiałów, sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD.

prowadzący: mgr inż., absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe) prowadził od 2003 r. w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto w 2011 r. prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie przeprowadził w latach 2003-2018 r ponad 100 szkoleń z w/w tematyki.

program:

 • Podstawy prawne:
  – Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz.U. z 2016 poz.1440 ze zm.)
  – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r  (Dz. U. poz. 250 z 2016 r ze zm.)
  – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r).
  – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z 1964 r ze zm.)
 • Obowiązki zarządców dróg i właścicieli nieruchomości, i ich odpowiedzialność cywilna.
 • Standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD).
 • Organizacja i prowadzenie zimowego utrzymania dróg.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach”.
 • Materiały stosowane do ZUD.
 • Wpływ materiałów stosowanych w ZUD na nawierzchnie drogowe i przyrodę.
 • Sposoby prowadzenia ZUD oraz sprzęt używany do ZUD.
 • Nowoczesne technologie w ZUD (GPS, radary meteorologiczne, stacje drogowe, mapy termiczne).

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 5.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 12 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów