Slider

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej – zadania gmin

data i miejsce: 14 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–14.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: urzędnicy gminni oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:     poznanie przepisów dotyczących  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania należącego  do gmin, w tym obowiązków gmin w zakresie regulacji sprzedaży alkoholu, nałożonych nowelizacją z dnia 10 stycznia 2018 r. a także wymogów stosowania przepisów nałożonych przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), a także wybrane elementy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Prowadzący omówi najczęstsze przypadki, na jakie urzędnicy napotykają w codziennej pracy, dotyczące wydawania zezwoleń i pobierania opłat. Szkolenie powinno pomóc w rozwiązaniu  wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy.  W szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo. Szczegółowo zostaną przedstawione zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży alkoholu, w tym kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.

prowadzący:  prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

 program:

 • Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa            o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania
 • Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania  – jak je badać, uzyskanie opinii  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
 • Nowelizacja ustawy z dnia 10.01.2018 r. – między innymi nowe obowiązki rad gmin w zakresie uchwał dot. sprzedaży alkoholu.
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty.
 • Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet.
 • Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo.
 • Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa.
 • Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
 • Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: nowe zasady naliczania opłat, zmiana sankcji za niedokonanie opłaty w terminie, nowe zasady wydawania zezwoleń jednorazowych i cateringowych. Inne projekty nowelizacji.
 • Przekazywanie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej informacji o zezwoleniach na sprzedaż alkoholu, wydawanych przez gminę.
 • Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.
 • Dyskusja, wymiana doświadczeń.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 31.12.2018 r. – cena promocyjna 390  zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 7 stycznia 2019 r.

 szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów