Slider

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej – zadania gmin (Termin potwierdzony)

14 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie z przepisami w zakresie  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.  Szkolenie powinno pomóc w rozwiązaniu  wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  przepisów wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

ADRESACI:

Pracownicy urzędników gminnych odpowiedzialni za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz członkowie gminnych  komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania
 1. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania  – jak je badać, uzyskanie opinii  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 2. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych
 3. Nowelizacja ustawy z dnia 10.01.2018 r. – między innymi nowe obowiązki rad gmin w zakresie uchwał dot. sprzedaży alkoholu
 4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO
 5. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ
  na zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 6. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty
  i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty
 7. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet
 8. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo.
 9. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych
  w świetle obowiązującego prawa
 10. Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu
 11. Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: nowe zasady naliczania opłat, zmiana sankcji za niedokonanie opłaty w terminie, nowe zasady wydawania zezwoleń jednorazowych
  i cateringowych. Inne projekty nowelizacji
 12. Przekazywanie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej informacji o zezwoleniach na sprzedaż alkoholu, wydawanych przez gminę
 13. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń
 14. Dyskusja, wymiana doświadczeń.

 KORZYŚCI:

poznanie najczęstszych przypadków dotyczących wydawania zezwoleń i pobierania opłat, na jakie urzędnicy napotykają w codziennej pracy. Prowadzący omówi krok po kroku procedurę wydawania i cofania zezwoleń, problematykę naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo. Szczegółowo zostaną także przedstawione zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży alkoholu, w tym kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu. Uczestnicy będą mieli możliwość wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi na pytania z zakresu  omawianego tematu.

PROWADZĄCY: Prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 30.04.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 7.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pla

Font Resize
Kontrast Tytułów