Slider

Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości publicznych. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

2 grudnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie praktycznych problemów związanych z oddawaniem do używania nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu, jak również związanych z konstruowaniem postanowień umów oraz ich realizacją w praktyce.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie warsztatów, w których uczestnicy będą omawiać postanowienia poszczególnych umów oraz analizować ich ważność, skuteczność, jak też konsekwencje na etapie wykonywania praw i obowiązków stron.  Każdy moduł programu szkolenia będzie omówiony w oparciu o przykładowe postanowienie umowy, co pozwoli uczestnikom na praktyczną analizę oraz dyskusję nad skutkami wprowadzenia do umowy określonych zapisów.

 

ADRESACI:

pracownicy wydziałów nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego, wszystkich osób zajmujących się oddawaniem nieruchomości publicznych do używania i zawierających umowy najmu, dzierżawy, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości.

 

PROGRAM:

Zagadnienia wspólne – umowy o oddanie nieruchomości do używania w systemie gospodarowania nieruchomościami publicznymi

 • Oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości publicznej jako czynność organu z zakresu gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości – ograniczenia i regulacje szczególne;
 • Tryb zawarcia umów o oddanie nieruchomości publicznej do używania. Dopuszczalne prawem kierunki działania organu w przypadku stwierdzenia zainteresowania najmem lub dzierżawą przez więcej niż jednego wnioskodawcę;
 • Uchwała generalna o zasadach gospodarowania nieruchomościami a uchwały zezwalające na najem lub dzierżawę bez przetargu – omówienie aktualnej praktyki samorządów w kontekście orzecznictwa sądów administracyjnych;
 • Zawieranie umów na czas oznaczony do 3 lat po umowie zawartej na czas do 3 miesięcy. Aneksowanie (przedłużanie) umów do 3 lat
  i powyżej 3 lat. Omówienie akceptowanych przez organy kontroli kierunków działań w świetle przepisów u.g.n. oraz przepisów kompetencyjnych w ustawach samorządowych.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie. Czy wykaz musi być wywieszony przed podjęciem uchwały zezwalającej na dzierżawę, czy uchwała stanowi warunek publikacji wykazu?
 • Poglądy organów kontroli (NIK, RIO) w przedmiocie najmów, dzierżaw oraz użyczania nieruchomości publicznych;

Umowa najmu nieruchomości publicznej

 • Istotne postanowienia umowy najmu oraz szczególne postanowienia mowy  najmu lokalu;
 • Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy najmu oraz rozliczenie nakładów na rzecz najmowaną;
 • Wstąpienie w stosunek najmu, nawiązanie stosunku najmu na rzecz obojga małżonków, przedłużenie najmu na czas nieoznaczony – omówienie zasad funkcjonowania instytucji oraz jej skutków w zakresie praw i obowiązków właściciela nieruchomości;

Umowa dzierżawy nieruchomości publicznej

 • Istotne postanowienia umowy dzierżawy – co odróżnia dzierżawę od najmu, jakie rzeczy właściciel może oddawać w dzierżawę, a jakie w najem?
 • Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy dzierżawy oraz rozliczenie nakładów na rzecz dzierżawioną;

Oddanie nieruchomości publicznej w użyczenie

 • Istotne postanowienia umowy użyczenia;
 • Zgoda organu stanowiącego na oddanie nieruchomości w użyczenie – czy jest konieczna i czy może zastrzegać warunki użyczenia?
 • Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy użyczenia oraz rozliczenia nakładów dokonanych na przedmiot użyczenia – propozycja postanowień zabezpieczających w największym stopniu interes właściciela nieruchomości.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości publicznej

 • Korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego po ustaniu lub rozwiązaniu umowy – zasady i tryb postępowania właściciela lub zarządcy nieruchomości;
 • Korzystanie z nieruchomości w następstwie nieuprawnionego objęcia we władanie nieruchomości publicznej – prawa właściciela nieruchomości i obowiązki posiadacza;
 • Zła wiara posiadacza jako podstawa żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • W jakich okolicznościach żądanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości będzie bezskuteczne;
 • Objęcie nieruchomości publicznej we władanie bez umowy – skutki oraz dopuszczalne kierunki działania właściciela.

 

KORZYŚCI:

 • omówienie praktycznych problemów związanych z oddawaniem do używania nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu, oraz
 • problemów związanych z konstruowaniem postanowień umów oraz ich realizacją w praktyce.

 

PROWADZĄCY:  Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

 

CENA:

 440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  18 listopada 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

 

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów