Slider

Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole – zagadnienia teoretyczne i praktyczne

30 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przekazane zostaną Państwu praktyczne wskazówki w zakresie stosowania przepisów prawa oraz rozwiązywania problemów występujących w praktyce ośrodków pomocy społecznej oraz nowych regulacji prawnych.

ADRESACI:

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, w szczególności pracownicy socjalni.

PROGRAM:

 1. Wywiad środowiskowy jako podstawowe narzędzie pracy pracowników socjalnych.
  • Miejsce i termin przeprowadzania wywiadu;
  • Wywiad środowiskowy na potrzeby innych instytucji i podmiotów;
  • Brak współpracy przy sporządzaniu wywiadu.
 2. Marnotrawienie świadczeń z pomocy społecznej i dysproporcje majątkowe.
 3. Dochód na gruncie pomocy społecznej – katalog wliczeń i odliczeń od dochodu na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 4. Zasiłek stały:
  • Nowe kryteria dochodowe – uwagi na tle art. 106 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej.
  • Postępowanie w przedmiocie przyznania zasiłku stałego w przypadku brak orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Zasiłek stały przyznawany z urzędu – obowiązki organu administracji na gruncie kpa.
  • Podzielność zasiłku stałego – uwagi praktyczne.
  • Zmiana i uchylenie decyzji w przedmiocie zasiłku stałego.
  • Zasiłek stały w przypadku tymczasowego aresztowania lub orzeczenia kary pozbawienia wolności.
 5. Zasiłek okresowy:
  • Na jaki okres można przyznać zasiłek okresowy? Zasiłek okresowy miesięczny.
  • Zasiłek okresowy „nadzwyczajny” – przyznawany w okresie zawieszenia postępowania o przyznanie zasiłku stałego.
  • Zasiłek okresowy a zasiłek celowy.
 6. Obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w świetle znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej:
  • Pojęcie osoby bezdomnej i właściwość organów;
  • nowelizacja art. 48a ustawy o pomocy społecznej;
  • obowiązki ops w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym;
 7. Wybrane zagadnienia proceduralne i praktyczne związane ze świadczeniami z pomocy społecznej.
  • Wszczęcie postępowania w świetle kpa i ustawy o pomocy społecznej
  • Treść czy oznaczenie pisma – co decyduje o jego treści?
  • Ponaglenia i skargi na pracowników – ocena prawna złożonego przez stronę pisma i tryb postępowania.
 8. Panel dyskusyjny.

KORZYŚCI:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych wykorzystywanych przez pracowników socjalnych.
 • Pozyskanie wiedzy m.in. na temat zasiłków stałych i okresowych.

PROWADZĄCY: 

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do   16 sierpnia  2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 23 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów