+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Zasady zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, zmienionymi normami żywienia oraz najnowszymi zaleceniami żywieniowymi

data i miejsce: 29 października 2018 r. w godz. 09.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: osoby odpowiedzialne za planowanie żywienia w zakładach zbiorowego żywienia dzieci, młodzieży (intendenci, pracownicy produkcyjni, kierownicy), tj. stołówki w żłobkach, przedszkolach, szkołach, bursach, internatach, domach dziecka, w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz stołówki w szpitalach, domach opieki społecznej, stołówki pracownicze i przyzakładowe, firmy cateringowe i restauracje dostarczające żywność do zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:
zapoznanie uczestników z wymaganiami przepisów prawnych:

– Rozporządzenia unijne nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, czyli rozporządzeniem nakładającym obowiązek wyliczania wartości odżywczej, identyfikowania alergenów oraz egzekwowania do dostawców prawidłowego znakowania żywności

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla stołówek przedszkolnych i szkolnych

– najnowszymi normami żywienia z 2017 r.

– nowymi zaleceniami dot. zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży

– oraz praktycznymi sposobami ich  wykorzystania w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.

Układanie jadłospisów zgodnych z wymaganiami prawnymi, normami żywienia z 2017 r. i zaleceniami żywieniowymi.

prowadzący: wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, autor oprogramowania komputerowego wykorzystywanego przez producentów żywności.

program:
Część teoretyczna            

 • Podstawy racjonalnego żywienia: żywienie niedoborowe i nadmiarowe, zasady zachowania równowagi pomiędzy spożyciem a wydatkiem energetycznym, omówienie najczęstszych błędów popełnianych w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży
 • Omówienie aktualnie obowiązujących norm żywienia dzieci i młodzieży
 • Omówienie nowych wymagań prawnych dot. obowiązku przekazywania konsumentom informacji o żywności, w szczególności informacji dotyczących obecności alergenów, wartości odżywczej żywności oraz jej oznakowania
 • Omówienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży       w jednostkach systemu oświaty
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe u dzieci, zasady układania jadłospisów dla dzieci     z zaleceniami dietetycznymi

Część praktyczna             

 • Warsztaty – ćwiczenia umożliwiające ocenę dotychczasowego sposobu żywienia w zakładach zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży oraz umożliwiające podjęcie działań zmierzających do wdrożenia nowych przepisów prawnych, obowiązujących norm żywienia i najnowszych zaleceń żywieniowych, w tym
 • Obliczenie wartości odżywczej produktu spożywczego, potrawy oraz całego posiłku z zachowaniem nowych przepisów dot. bilansowania
 • Identyfikowanie alergenów w produktach i posiłkach
 • Ułożenie i analiza przykładowego jadłospisu dekadowego
 • Obliczenie zawartości białka pełnowartościowego w posiłku
 • Bilansowanie zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie
 • Identyfikowanie zawartości w diecie składników „niewidocznych”
 • Obliczenie procentowego udziału w diecie energii z białek, tłuszczów i węglowodanów
 • Obliczenie zawartości białka roślinnego i zwierzęcego
 • Ocena wartości odżywczej i wpływu na zdrowie wybranych produktów spożywczych na postawie etykiety i opakowania
 • Ustalenie rozkładu białek, węglowodanów i tłuszczów na poszczególne posiłki
 • Porównanie otrzymanych wyników z najnowszymi normami żywienia, praktyczne wskazówki dot. korzystania z norm żywienia
 • Porównanie otrzymanych wyników z najnowszymi zaleceniami żywieniowymi i obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
 • Ocena teoretyczna i ilościowa przykładowych jadłospisów. Ocena zgodności jadłospisów z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 15.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 22 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl