Slider

Zasady udzielania zamówień publicznych, wydatkowanie środków publicznych także w kontekście stosowania aspektów społecznych w zamówieniach, umiejętności szacowania wartości zamówienia

30 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego poszerzą Państwo swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na zdobycie praktyczne wiedzy i umiejętności odnośnie prawidłowego oszacowania wartości zamówienia publicznego oraz obowiązku ustalenia wartości zamówienia w celu określenia progu kwotowego. Omówione zostaną ponadto sposoby efektywnego wykorzystania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, przede wszystkim stosowania klauzul społecznych, mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.

ADRESACI:

pracownicy JST oraz jednostek podległych i powiązanych (m.in. placówek zdrowia, placówek oświatowych, pomocy społecznej itp.) odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności osoby decydujące w JST o zakresie zamówienia publicznego, w tym o stosowaniu klauzul społecznych; członkowie komisji przetargowych, pracownicy JST biorący udział w przygotowywaniu i realizacji polityki społecznej

PROGRAM:

 1. Zamówienia do 30 tys. Euro w roku 2019 – gdzie szukać poprawnych rozwiązań? Czy zastosowanie programów/systemów informatycznych może ułatwić przygotowanie i przeprowadzenie postępowania?
 2. Zasady kwalifikowania zobowiązań do zamówień do 30 tys. Euro – szacowanie wartości bez zarzutu dzielenia zamówienia lub zaniżenia wartości w celu uniknięcia stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy PZP współfinansowane ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 – wymogi wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
 4. Regulamin wydatkowania środków do progu stosowania ustawy w świetle najnowszych wyników kontroli
  • powiązanie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz ustawą o finansach publicznych
  • przykładowe sposoby udzielania zamówień
  • powiązanie z planem finansowym jednostki
  • zasady komunikacji z wykonawcami, negocjacje
  • kryteria oceny ofert, punktacja i wybór oferty najkorzystniejszej
  • jawność zamówień podprogowych
  • błędy w opisie przedmiotu zamówienia mające wpływ na późniejszą treść złożonych ofert
  • zasada konkurencyjności w praktyce – dlaczego nie wystarczy wysyłać zapytania tylko
   do 2 wykonawców?
  • bazy konkurencyjności UZP w zamówieniach do 30 tys. Euro
  • RODO w zamówieniach do 30 tys. Euro
 5. Elektroniczne zamówienia publiczne a zamówienia do 30 tys. Euro
 6. Jak w sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych za rok 2018 ująć wydatki do 30 000 Euro?
 7. Zawarcie i realizacja umowy w zamówieniach do 30 tys. Euro
  • konstrukcja umowy – wymogi formalno-prawne
  • zabezpieczenie umowy w zamówieniach do 30 tys. Euro
  • możliwe zmiany umowy o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro
 8. Zasady udzielania zamówień nieplanowanych
 9. Odpowiedzialność zamawiającego i jego pracowników za naruszenia w obszarze wydatkowania środków publicznych do progu stosowania ustawy Pzp
 10. Omówienie zakupów do 30 tys. Euro  na konkretne, dedykowane produkty ze wskazaniem nazwy własnej, marki gdy zachodzi uzasadniona potrzeba zakupu tych produktów
 11. Dyskusja

KORZYŚCI:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • nabycie umiejętności nt. prawidłowego oszacowania wartości zamówienia publicznego oraz obowiązku ustalenia wartości zamówienia wcelu określenia progu
 • nabycie umiejętności praktycznego i efektywnego wykorzystania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, w tym stosowania klauzul społecznych. 

PROWADZĄCA: 

prawnik, audytor, trener, pracownik samorządowy od 1998r., arbiter zamówień publicznych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Przygotowywała dokumenty zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy, reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 16  września 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 24 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres:  magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów