Slider

Zasady prowadzenia ewidencji majątku gmin i powiatów, ze szczególnym uwzględnieniem mienia komunalnego (gruntów, budynków) w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym

29 sierpnia 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. poprawnego prowadzenia ewidencji majątku gmin i powiatów, ze szczególnym uwzględnieniem mienia komunalnego gruntów i budynków.

ADRESACI:

pracownicy urzędów gmin, powiatów, specjaliści działów księgowości, pionów administracyjnych, gospodarki nieruchomościami, geodezji (prowadzących ewidencję analityczną, syntetyczną, rodzajową oraz ewidencję zasobu), przewodniczący i członkowie komisji inwentaryzacyjnych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, radni.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie – obowiązujące przepisy prawne i kierunki zmian w gospodarowaniu, ewidencjonowaniu i ujawnianiu w księgach mienia  jednostek samorządu terytorialnego
 2. Zasady nabycia mienia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz mienia przekazywanego jednostkom podległym
 3. Rejestry mienia wg ustawy o rachunkowości, ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków, ustawy o gospodarce nieruchomościami (prowadzenie rejestrów przez piony merytoryczne oraz księgowe)
 4. Elementy składowe mienia (środki trwałe – grupy w ujęciu rachunkowym)
 5. Problematyka wyceny składników mienia komunalnego.
 6. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości – zgodność ewidencji z danymi katastralnymi oraz z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego
 7. Przykładowe rozwiązania dotyczące prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej mienia (założenia do wewnętrznej procedury)
 8. Inwentaryzacja mienia, ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji gruntów, budynków i innych  środków trwałych wchodzących w skład zasobu  mienia komunalnego
 9. Coroczna „ Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego ” – narzędzie kontroli organu stanowiącego na podstawie ustawy o finansach publicznych
 10. Przykłady nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania i inwentaryzacji wybranych składników mienia (NIK, RIO)
 11. Odpowiedzialność pracowników w świetle ustawy i naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

KORZYŚCI:

pozyskanie wiedzy dotyczącej poprawnego prowadzenia ewidencji majątku gmin i powiatów, rejestrów mienia, ewidencjonowania zasobu nieruchomości w aspekcie analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym.

PROWADZĄCA:

prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości).

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 14 sierpnia 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 22 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów