Slider

Zasady udzielania pomocy publicznej w oparciu o ustawę z 20.07.2018 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

26 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Dla sprawnego i prawidłowego stosowania przepisów ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, konieczne jest posiadanie wiedzy, w tym znajomość aktualnych interpretacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej. Celem szkolenia jest przekazanie i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień związanych z pomocą publiczną, które są niezbędne dla wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

ADRESACI:

Pracownicy organów stosujących przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
W szkoleniu mogą brać udział również przedsiębiorcy, będący beneficjentami rozwiązań wprowadzonych ww. ustawą. 

PROGRAM:

 1. Podstawowe pojęcia prawa pomocy publicznej:
 • omówienie przesłanek pojęcia pomocy publicznej, w tym pojęcie przedsiębiorstwa
  w unijnym prawie konkurencji,
 • obowiązki związane z udzielaniem pomocy publicznej,
 • sankcje wynikające z naruszenia przepisów o pomocy publicznej.
 1. Zastosowanie przepisów o pomocy publicznej w kontekście stosowania ustawy
  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
 • preferencyjna wysokość opłata za przekształcenie (płatność w ratach oraz płatność jednorazowa),
 • bonifikaty od opłat jednorazowych,
 • ulgi w spłacie (rozkładnie opłat z tytułu przekształcenia na raty,
 • zmiana terminów wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia,
 • dopłaty a przekroczenie limitu pomocy de minimis.
 1. Udzielanie pomocy de minimis na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – analiza i stosowanie postanowień rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013):
 • charakterystyka pomocy de minimis,
 • wyłączenia sektorowe,
 • limit pomocy de minimis,
 • jedno przedsiębiorstwo,
 • zasady kumulacji pomocy de minimis,
 • dzień udzielenia pomocy de minimis,
 1. Ustalanie wartości pomocy udzielanej na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
 • obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto dla preferencyjnej wysokości opłaty za przekształcenie (płatność w ratach oraz płatność jednorazowa),
 • obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto dla bonifikaty od opłat jednorazowych,
 • obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto dla rozkładania na raty opłat z tytułu przekształcenia,
 • obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto dla zmiany terminów wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia.
 1. Procedura udzielania i sprawozdawczości pomocy de minimis – obowiązki podmiotów ubiegających się o pomoc oraz podmiotów udzielających pomocy:
 • weryfikacja formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • wystawianie i korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis,
 • sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis.

KORZYŚCI:

Zaznajomienie z przepisami prawa pomocy publicznej oraz praktyczną wiedzą dotyczącą stosowania tych przepisów, co pozwoli sprawnie realizować obowiązki wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w tym umożliwi poprawne identyfikowanie przypadków, w których należy zastosować przepisy o pomocy publicznej i tych, w których nie ma tego obowiązku.

PROWADZĄCY: 

prawnik, ekspert z zakresu pomocy publicznej z doświadczeniem w pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwie Finansów, firmach doradczych specjalizujących się w obszarze pomocy publicznej oraz podmiotach udzielających pomocy publicznej. Autor kilkuset analiz w zakresie występowania pomocy publicznej w programach, w projektach dofinansowywanych ze środków budżetowych oraz środków innych publicznych instrumentów pomocowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu opinii i analiz co do zgodności projektów programów pomocowych i indywidualnej pomocy publicznej z przepisami unijnymi, w tym testów prywatnego inwestora i wierzyciela. Brał udział w opracowywaniu reguł udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Uczestnik wielu postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w sprawach pomocy publicznej (m. in. N510/2005 – zwolnienia podatkowe infrastruktury portowej, N160/2005 – transport intermodalny, N742/2006 i N743/2006 – pomoc dla portu lotniczego w Łodzi, N570/2008 – utworzenie portu lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o., N133/2006 – pomoc na ratowanie i restrukturyzację dla C. Hartwig-Katowice S.A.).  Wykładowca i trener z zakresu pomocy publicznej z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach dla przedstawicieli organów udzielających pomocy i przedsiębiorców. Autor kilku monografii i opracowań dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej.

CENA:

490 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  12 sierpnia 2019  r.  cena promocyjna 450 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do  19 sierpnia  2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów