Slider

Zasady, tryb komunalizacji i nabywania mienia przez gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

Data i miejsce: 25 marca 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 18 marca 2019 r.

Adresaci: pracownicy jst odpowiedzialni za nadzór i gospodarkę mieniem-nieruchomościami gminy, osoby zarządzające podmiotami prawa z udziałem gminy lub stanowiącymi własność gminy, zarządcy mienia gminy, osoby odpowiedzialne za uregulowanie stanu prawnego nieruchomości z zasobu gminy.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:uczestnikom zostaną przedstawione przepisy prawa obowiązujące w zakresie komunalizacji mienia przy tworzeniu samorządu gminnego na terenie R.P., zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy, zasady komunalizacji z mocy prawa mienia S.P. i wydawania decyzji stanowiących podstawę wpisu do k.w., zakresy działań komisji powołanych przez ustawę, omówione zostanie również orzecznictwo T.K. w ramach ustawy i inne aspekty praktyczne związane z np. zasadą ewidencjonowania mienia i przejmowania za protokołem w kontekście znaczenia prawnego tego rodzaju czynności.

Prowadzący: prawnik, specjalista z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie. Wspólnik Kancelarii prawnej i obrotu nieruchomościami, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

Program:    

 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy-prawa i obowiązki gmin związane z komunalizacją mienia na podstawie w/w ustawy.
 • Zasady i tryb podziału organów administracji publicznej zgodnie z przepisami ustawy, następstwo prawne po likwidowanych organach administracji publicznej, kompetencje pracowników i zasady przejścia pracowników do nowych organów.
 • Formy powołania organów gminy – rad gminnych i zarządów gminy według przepisów nowej ustawy – przepisy przejściowe związane z wynagrodzeniami i kompetencjami poszczególnych grup urzędników po wejściu w życie ustawy.
  100 minut.
 • Procedura postępowania i nabycia mienia z mocy ustawy przez gminy i inne podmioty publiczne w rozumieniu przepisów ustawy-znaczenie praktyczne nabycia prawa z mocy ustawy do mienia przez gminu i inne podmioty.
 • Wyjątki od zasady uwłaszczenia gmin na mieniu, kategorie mienia i nieruchomości, które nie stają się mieniem komunalnym – praktyczne omówienia przepisów ustawy.
 • Zasada nieodpłatności przejęcia mienia i obowiązek jego inwentaryzacji przez gminy – rola protokołów zdawczo-odbiorczych mienia i ich szczegółowa treść a odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu przejętego mienia gminy.
  100 minut.
 • Rola, zakres i uprawnienia komisji inwentaryzacyjnej i uwłaszczeniowej w praktyce stosowania przepisów ustawy oraz tryb postępowania komisji.
 • Decyzja administracyjna wojewody potwierdzająca nabycie mienia przez gminy – podstawy prawne jej wydania oraz znaczenie decyzji dla obrotu mieniem i nieruchomościami uwłaszczonymi na podstawie przepisów ustawy.
 • Obowiązek przekazywania spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości przez gminy wojewodzie.
 • Możliwość i obowiązek dochodzenia roszczeń związanych z nabyciem mienia przez gminę w trybie postępowania cywilnego przed sądem powszechnym.
  100 minut.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 11.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów