Slider

Zasady przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – podstawy prawne, zakres i obowiązki gmin

data i miejsce: 25 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy spółek gminnych odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów jst zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno -kanalizacyjnej nieruchomości, planowaniem przestrzennym, radni gmin, sekretarze, członkowie rad nadzorczych spółek zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i inne osoby związane z gospodarką nieruchomościami.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: wskazanie podstaw prawnych regulujących przyłącz do sieci wodno – kanalizacyjnej nieruchomości, zbiegu przepisów różnych ustaw, kosztów budowy i utrzymania sieci, opłat przyłączeniowych, obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości oraz orzecznictwa sądowego z uwzględnieniem zagadnienia służebności przesyłu i odszkodowań wypłacanych przez JST za zajęcie części nieruchomości.

prowadzący: prawnik, specjalista z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie. Wspólnik Kancelarii prawnej i obrotu nieruchomościami, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

program:

  • Podstawy prawna budowy, utrzymania i podłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej obiektów budowlanych– sieci  Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU 2016 r., poz. 250 ze zm.), ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. DzU z 2015 r. ze zm.), ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity DzU z 27 stycznia 2015 r., poz. 139 ze zm.).
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy wymienionych aktów prawnych – prawa i obowiązki gmin związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej.
  • Szczegółowe zasady budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i opłat związanych z podłączaniem do sieci – uchwały rad gmin – orzecznictwo sądowe.
  • Obowiązki właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości związane z gospodarką wodą i ściekami.
  • Kary administracyjne nakładane na właścicieli i użytkowników nieruchomości za naruszenie obowiązujących przepisów prawa i ich egzekucja.
  • Praktyczne zagadnienia związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną – zagadnienie służebności przesyłu i zajęcia nieruchomości na czas wykonania i remontów sieci.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 11.02.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 18 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów