Slider

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB)

Data i miejsce: 3 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 27 marca 2019 r.

Adresaci: właściciele i zarządcy wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych
i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • przybliżenie terminologii stosowanej w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie
  do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.
 • omówione będą dokumenty, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego
 • przedstawione zostaną obowiązki w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz z podaniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Budowlane
 • wskazana zostanie metodyka dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • omówione zostanie wypełnianie książki obiektu budowlanego
 • przedstawione będą zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.

Prowadzący: licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów, przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości
w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach,
w tym prowadzonych dla inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Program:
Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

 1. ustawa prawo budowlane,
 2. obowiązki właściciela i zarządcy,
 3. sankcje karne.

Moduł II – Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

 1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
  a) rocznych i pięcioletnich,
  b) pozostałych,
 2. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

 1. zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
 2. zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej,
 3. struktura i zawartość protokołu z kontroli.

Moduł IV – Prowadzenie książki obiektu budowlanego:

 1. podstawa prawna,
 2. cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 3. omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
  a) wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
  b) wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,
  c) gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,
  d) jak dokumentować dokumentację techniczną,
  e) zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,
  f) dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
  g) dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 20.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów