Slider

Zasady prowadzenia ewidencji majątku gmin i powiatów, ze szczególnym uwzględnieniem mienia komunalnego (gruntów, budynków) w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym

data i miejsce: 17 stycznia 2019 r. w godz. 10.00-15.00 — ul. Floriańska, I p., 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy urzędów gmin, powiatów, specjaliści działów księgowości, pionów administracyjnych, gospodarki nieruchomościami, geodezji (prowadzących ewidencję analityczną, syntetyczną, rodzajową oraz ewidencję zasobu), przewodniczący i członkowie komisji inwentaryzacyjnych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, radni.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy dotyczącej poprawnego prowadzenia ewidencji majątku gmin i powiatów, rejestrów mienia, ewidencjonowania zasobu nieruchomości w aspekcie analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym.

prowadzący: prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości).

program:

 • Wprowadzenie – obowiązujące przepisy prawne i kierunki zmian w gospodarowaniu, ewidencjonowaniu i ujawnianiu w księgach mienia  jednostek samorządu terytorialnego
 • Zasady nabycia mienia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz mienia przekazywanego jednostkom podległym
 • Rejestry mienia wg ustawy o rachunkowości, ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków, ustawy o gospodarce nieruchomościami (prowadzenie rejestrów przez piony merytoryczne oraz księgowe)
 • Elementy składowe mienia (środki trwałe – grupy w ujęciu rachunkowym)
 • Problematyka wyceny składników mienia komunalnego.
 • Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości – zgodność ewidencji z danymi katastralnymi oraz z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego
 • Przykładowe rozwiązania dotyczące prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej mienia (założenia do wewnętrznej procedury)
 • Inwentaryzacja mienia, ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji gruntów, budynków i innych  środków trwałych wchodzących w skład zasobu  mienia komunalnego
 • Coroczna „ Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego ” – narzędzie kontroli organu stanowiącego na podstawie ustawy o finansach publicznych
 • Przykłady nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania i inwentaryzacji wybranych składników mienia (NIK, RIO)
 • Odpowiedzialność pracowników w świetle ustawy i naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 3.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do 10 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów