Slider

Zasady i granice nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad spółkami z udziałem gminy w 2019 r. (Termin potwierdzony)

8 maja 2019, godz. 10.00-15.00

Kraków, ul. Floriańska 31

FRDL MISTiA

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych zasad określania celów zarządczych i uzyskania zapewnienia o efektywności zarządzania spółką z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych i rzeczowych w obszarze realizacją zadań statutowych i celów publicznych. Wskazane zostaną obowiązki organów właścicielskich oraz rad nadzorczych, a także nowe uprawnienia radnych do kontroli nad działalnością spółek, na zwiększone obowiązki sprawozdawcze i analityczne jst, w tym w zakresie akcji, udziałów i konieczności monitorowania majątku jst zaangażowanego w spółkach.

ADRESACI:

radni, członkowie komisji rewizyjnych, organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego wykonujący obowiązki  nadzoru właścicielskiego, członkowie rad nadzorczych, przedstawiciele zarządów, skarbników jst., główni księgowi jst oraz spółek z udziałem jst., kadra kierownicza i pracownicy jst. zajmujący się z ramienia organu wykonawczego czynnościami nadzoru, kontrolerzy wewnętrzni i audytorzy.

PROGRAM:

1.Wprowadzenie – podstawowe przepisy.

2.Obowiązki organu właścicielskiego nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
– zasady organizacji  w strukturze urzędu.

3.Zasady i cele nadzoru organów wewnętrznych nad działalnością zarządu – rada nadzorcza, komisja rewizyjna (wybór, skład oraz obowiązki).

4.Regulacje antykorupcyjnych dotyczących składu władz zarządzających, kontrolnych, rewizyjnych, pełnomocników spółek  z udziałem  gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców.

5.Uprawnienia radnych do wykonywania bezpośredniej kontroli, do uzyskiwania informacji i materiałów
oraz wglądu w działalność spółek.

6.Powiązanie instrumentów wynagradzania kadry zarządzającej i członków rad nadzorczych z efektywnością  spółki.

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki, udzielenia absolutorium członkowi zarządu przez walne zgromadzenie – warunkiem części zmiennej wynagrodzenia.

8.Wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności spółki
dla dokonania oceny efektywności zarządzania spółką oraz ustalenia wynagrodzenia zmiennego (wybrane przykłady).

9.Liczba i wartość posiadanych akcji, udziałów w spółkach jst., zmiany oraz zasady zbycia – nowy, obowiązkowy element informacji do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.

10.Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej spółki.

11.Wybrane orzecznictwo oraz rozstrzygnięcia nadzorcze (aktualne przykłady).

KORZYŚCI:

Pozyskanie wiedzy z zakresu praktycznych zasad określania celów zarządczych i uzyskania zapewnienia o efektywności zarządzania spółką z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych i rzeczowych w obszarze realizacji zadań statutowych i celów publicznych. Poznanie obowiązków organów właścicielskich oraz rad nadzorczych, a także nowych uprawnień radnych do kontroli  nad działalnością spółek. Prowadząca zwróci  uwagę na zwiększone obowiązki sprawozdawcze i analityczne jst., w tym w zakresie akcji, udziałów i konieczności monitorowania majątku jst. zaangażowanego w spółkach.

Udział w szkoleniu będzie także okazją do odpowiedzi na pytania:

czy radni mają prawo do bezpośredniej kontroli w spółce?,  czy mają prawo do przeglądu dokumentów i żądania wyjaśnień?, jakie są obecnie granice nadzoru i kontroli w świetle zmian w ustawach samorządowych wszystkich stopni, a także przepisach o zasadach rachunkowości?  Jak kształtuje się odpowiedzialność członków zarządów w spółkach kapitałowych z udziałem jst?

PROWADZĄCA: 

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca.

  

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 23.04.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 30.04.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane
z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy
do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów