Slider

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Data i miejsce: 1 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 25 marca 2019 r.

Adresaci: osoby które obecnie realizują projekty finansowane z funduszy unijnych, członkowie zespołów projektowych, kierownicy działów finansowo-księgowych, osoby zainteresowane omawianą tematyką.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • uświadomienie uczestników i uczestniczek o istniejących stereotypach dotyczących płci.
 • nabycie przez uczestniczki i uczestników umiejętności rozpoznawania działań o charakterze dyskryminacyjnym dotyczących płci, niepełnosprawności, wieku, wyznawanej religii, narodowości itp.
 • poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.

Prowadzący: praktyk w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, prowadzi szkolenia i doradczyni m.in. z zakresu zdobywania środków z UE przez instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Certyfikowana trenerka Narodowego Centrum Kultury w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i europejskich oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Od 2010 r. doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w zakresie zarządzania i rozliczania projektów.

Program:

 • Pojęcia i definicje związane z równością szans kobiet i mężczyzn.
 • Co to jest stereotyp i dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie itp.
 • Zakaz dyskryminacji czyli co mówi prawo o ochronie cech prawnie chronionych.
 • Prawdy i mity dotyczące równości ze względu na płeć.
 • Definicja dostępności, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Uwzględnienie potrzeb i specyfiki grup o różnych potrzebach i oczekiwaniach, np. osoby z
 • niepełnosprawnościami, seniorzy, kobiety, dzieci itd.
 • Jak zastosować zdobytą wiedzę w codziennym życiu, w tym w pracy zawodowej.

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 18.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji  na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów