Slider

Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi w świetle orzecznictwa sądowego. Omówienie wzorów dokumentów na przykładach

11 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie pracowników tych organów z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa dotyczących dróg publicznych i wewnętrznych oraz pomoc w interpretacji tych przepisów.

ADRESACI:

Zarządcy dróg gminnych –  pracowników odpowiednich komórek drogowych urzędów miast i gmin, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – zarządy dróg.

PROGRAM:

 1. Zasady postępowania w sprawach zajęcia pasa drogowego.
 2. Treść decyzji o lokalizacji lub przebudowie zjazdów.
 3. Ustalanie kar pieniężnych za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia.
 4. Decyzja nakazująca przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 5. Zezwolenie na lokalizację obiektu, urządzenia lub reklamy. Przesłanki odmowy jego wydania.
 6. Treść zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu:
 • prowadzenia robót,
 • umieszczania obiektów budowlanych oraz reklam,
 • umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej,
 • na prawach wyłączności.
 1. Wymierzanie kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
 2. Zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących dróg publicznych i wewnętrznych.

KORZYŚCI:

 • Szkolenie ma pomóc w załatwianiu spraw indywidualnych, które należą do kompetencji zarządców dróg i terenu pod drogami wewnętrznymi, w szczególności poprzez omówienie podstaw prawnych oraz treści dokumentów (decyzji i umów) sporządzanych przez te organy.
 • Zdobycie informacji m.in. na temat umów cywilnoprawnych dotyczących dróg publicznych
  i wewnętrznych.
 • Omówienie wzorów dokumentów na przykładach

PROWADZĄCY:

Radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę
w orzekaniu w sprawach dróg publicznych. Autor publikacji dotyczącej ustawy o drogach publicznych.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  27 czerwca  2019  r. cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 4 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów