Slider

Zarządzanie dokumentacją placówek oświatowych, z uwzględnieniem szkół reorganizowanych i likwidacji (np. gimnazja)

16 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego przeanalizowany zostanie kompleksowo proces prowadzenia dokumentacji i jej archiwizacji w placówce oświatowej. Szczególnej uwadze podlegać będzie omówienie zasad rozliczenia się szkoły z aktami przy likwidacji placówki. Szkolenie przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące z zakresu zarządzania dokumentacją.

ADRESACI:

dyrektorzy szkół, sekretarze lub osoby prowadzące akta szkolne

PROGRAM:

 1. Z czego wynika obowiązek dbałości o akta firmy? Regulacje prawodawstwa krajowego i unijnego, w tym Ustawa archiwalnaRozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 2. Kto odpowiada, przechowuje i archiwizuje dokumentację placówek oświatowych prowadzoną przez centra usług wspólnych?
 3. Likwidacja jednostki i obowiązki jednostki w odniesieniu do dokumentacji (problem reformy oświatowej i likwidacji gimnazjów).
 4. Czy każda placówka oświatowa musi posiadać archiwum zakładowe?
 5. Jak zorganizować archiwum szkolne i kto ma je prowadzić? Pojęcie: „outsourcing archiwalny”.
 6. Dualizm w prowadzeniu: akt nauczania i wychowania, a dokumentacji organizacyjnej, administracyjnej i finansowej w placówce oświatowej.
 7. Zmiana zasad postępowania z dokumentacją pracowniczą (nowelizacja okresów przechowywania i archiwizacja teczek osobowych).
 8. Jak przygotować dokumentację szkolną do kontroli? Nadzór nad dokumentacją i prawo do jej kontroli jednostek nadrzędnych i nadzorujących oraz archiwów państwowych.
 9. Nie tylko w sekretariacie powstaje dokumentacja! Obieg akt w szkole. Identyfikacja zagrożeń i punktów kluczowych w trakcie prowadzenia spraw.
 10. Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalanie czasookresów przechowywania segregatorów z aktami (praktyczne i formalne kryteria oceny).
 11. Na czym polega odpowiedzialność stanowisk pracy za tworzoną dokumentację? Przechowywanie i udostępnianie akt przez komórki i stanowiska pracy.
 12. Kiedy zamknąć sprawę i segregator, czyli przygotowanie dokumentacji do archiwum? Weryfikacja kategorii archiwalnej w oparciu o wykazy akt.
 13. Na czym polega porządkowanie akt? Etapy i charakterystyka prac archiwizacyjnych. Standardy ewidencjonowania, porządkowania i technicznego zabezpieczania akt.
 14. Jak przeprowadzić niszczenie akt? Realizacja złożonej procedury brakowania.
 15. Jak przygotować dokumentację szkoły do ekspertyzy archiwum państwowego? Co to jest ekspertyza archiwalna i kogo dotyczy?
 16. Procedura przygotowania akt kategorii A do archiwum państwowego, zgodnie ze Standardami porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych.
 17. Udostępnianie akt szkolnych zgodnie z RODO.
 18. Formularze niezbędne przy prowadzeniu i archiwizacji dokumentacji szkolnej.
 19. Podsumowanie (pytania, dyskusja).

KORZYŚCI:

Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem funkcjonowania centrów usług wspólnych, a także zmian w systemie oświaty, w tym tegorocznej likwidacji gimnazjów.

Zdobycie pełnej wiedzy – popartej przykładami – nt. przygotowania dokumentacji likwidowanych gimnazjów do przekazania następcom prawnym, jednostkom nadrzędnym i nadzorującym oraz wybraków.

 PROWADZĄCA: 

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, wykładowca akademicki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 2.05.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 9.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów